เผยแพร่ผลงานวิชาการ/งานวิจัย

1 2 3 4 5 Next
 
    1. รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
คำสำคัญภาษาไทย : รายละเอียดการส่งผลงานทางวิชาการและผลงานวิจัย
ชื่อเจ้าของผลงาน : สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
ประเภท : บทความวิชาการ
ปีที่พิมพ์ : 2567

ณ วันที่ : 01 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 กพ. 67   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 1,708
 
    2. ผลของการจัดการทางการพยาบาลในการใช้ชุดความปลอดภัยเพื่อป้องกันข้อผิดพลาดของกระบวนการทำงานในห้องผ่าตัด  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : The Effects of Nursing Management in Using Safety Sets to Prevent the Working Process Operating Room Errors
คำสำคัญภาษาไทย : การตรวจเช็คเพื่อความปลอดภัยในการผ่าตัด ความผิดพลาดของกระบวนการทำงานในห้องผ่าตัด กระบวนการพยาบาล ความปลอดภัยของผู้ป่วย
ชื่อเจ้าของผลงาน : นันทวัน คำตา
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2567

ณ วันที่ : 29 กพ. 67   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 35
 
    3. การพัฒนาแนวปฏิบัติการพยาบาลเพื่อป้องกันแผลกดทับหอผู้ป่วยอายุรกรรมชาย โรงพยาบาลสันทราย  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Development of a clinical nursing practice guideline to prevent pressure injury in a male medical department, Sansai hospital
คำสำคัญภาษาไทย : แนวปฏิบัติการพยาบาลทางคลินิก, การป้องกันแผลกดทับ, ผู้ป่วยอายุรกรรม
ชื่อเจ้าของผลงาน : พนารัตน์ สมฤทธิ์
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2567

ณ วันที่ : 21 กพ. 67   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 71
 
    4. การพยาบาลผู้ป่วยสูงอายุที่ได้รับการระงับความรู้สึกในการผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม : กรณีศึกษา  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Nursing care of Anesthesia for hip replacement surgery in elderly patients : Case study
คำสำคัญภาษาไทย : การพยาบาล,การระงับความรู้สึก, การผ่าตัดเปลี่ยนข้อสะโพกเทียม
ชื่อเจ้าของผลงาน : ขวัญลดา พันธุ์เกษม
ประเภท : กรณีศึกษา(Case study)
ปีที่พิมพ์ : 2567

ณ วันที่ : 21 กพ. 67   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 65
 
    5. ผลของโปรแกรมการจัดการตนเองต่อพฤติกรรมสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูงที่ควบคุมไม่ได้ โรงพยาบาลดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Effect of Self-Management on Behaviors Health in Patients With Uncontrolled Hypertension at Doisaket Hospital Chiangmai Province
คำสำคัญภาษาไทย : ผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง โปรแกรมการจัดการตนเอง พฤติกรรมการป้องกันโรคแทรกซ้อน
ชื่อเจ้าของผลงาน : จุฑามาศ ลัภนะกุล
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2567

ณ วันที่ : 19 กพ. 67   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 63
 
    6. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมสุขภาพของกลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ตำบลหนองตอง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Factors Associated with Health Behaviors of Diabetes Risk Group in Nongtong Subdistrict, Hangdong District, Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : พฤติกรรมสุขภาพ กลุ่มเสี่ยงโรคเบาหวาน ปัจจัยนำ ปัจจัยเอื้อ ปัจจัยเสริม
ชื่อเจ้าของผลงาน : นายธวัช อยู่จงดี
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2567

ณ วันที่ : 12 กพ. 67   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 84
 
    7. ความสัมพันธ์ระดับความรอบรู้ด้านสุขภาพของผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง กับพฤติกรรมการรับประทานยาลดความดันโลหิตสูงอย่างต่อเนื่อง   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Relationship between Health literacy levels and adherence to Antihypertensive medication among Hypertensive patients
คำสำคัญภาษาไทย : ความรอบรู้ด้านสุขภาพ, ความดันโลหิตสูง, พฤติกรรมการรับประทานยาอย่างต่อเนื่อง
ชื่อเจ้าของผลงาน : นายณัฐพงษ์ ยอดทองเลิศ
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2567

ณ วันที่ : 12 กพ. 67   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 57
 
    8. ประสิทธิผลของการใช้ชุดการดูแลการคาสายสวนปัสสาวะในการป้องกันการติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะในผู้ป่วยที่ได้รับการคาสายสวนปัสสาวะในโรงพยาบาลเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Effectiveness of CAUTI care Bundle for Nursing in Preventing Urinary Tract Infection Among Retained Catheter Patients in Chiang Dao Hospital Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : ชุดการดูแล, ติดเชื้อระบบทางเดินปัสสาวะ, การคาสายสวนปัสสาวะ
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางบุศรา รุ่งรัตนไชย
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2567

ณ วันที่ : 05 กพ. 67   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 กพ. 67   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 122
 
    9. ปัจจัยที่มีผลต่อการพลัดตกหกล้มของผู้สูงอายุตำบลขัวมุง อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Factors affecting falls among the elderly in Khua Mung Subdistrict,Saraphi District, Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : การพลัดตกหกล้ม, ผู้สูงอายุ
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางขวัญฟ้า ทาอิ่นคำ
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2567

ณ วันที่ : 09 กพ. 67   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 59
 
    10. ผลของการสนับสนุนการจัดการตนเองผ่านการติดตามสุขภาพทางไกล ต่อความสม่ำเสมอในการรับประทานยาต้านไวรัสในผู้ป่วยเอชไอวี/เอดส์   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : The effects of self-management supporting via telehealth monitoring on antiretroviral adherence in HIV/AIDS patients
คำสำคัญภาษาไทย : การสนับสนุนการจัดการตนเอง ความสม่ำเสมอในการรับยาต้านไวรัส การติดตามสุขภาพทางไกล
ชื่อเจ้าของผลงาน : อรพินท์ ขัดงาม
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2567

ณ วันที่ : 02 กพ. 67   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 105
 
    11. ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการป้องกันโรคไข้เลือดออกของประชาชนในเขตรับผิดชอบโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านวังน้ำหยาด ตำบลแม่สอย อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Factors Associated with Dengue fever PreventionBehavior among People in Responsible Areas ofWang Nam Yard Health Promoting HospitalMae Soi Subdistrict, Chom Thong District, Chiang MaiProvince
คำสำคัญภาษาไทย : ไข้เลือดออก ปัจจัยนำ ปัจจัยเสริม ปัจจัยเอื้อ
ชื่อเจ้าของผลงาน : นายวิโรจน์ บุญสุวรรณ์
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2567

ณ วันที่ : 02 กพ. 67   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 92
 
    12. การพัฒนาศักยภาพชุมชนในการช่วยฟื้นคืนชีพเบื้องต้น  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Basic life support implementation for lay rescuer
คำสำคัญภาษาไทย : การพัฒนาศักยภาพ การอบรมช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ครู ก ความรู้ ทักษะการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน ครู ข
ชื่อเจ้าของผลงาน : ปริญญาลักษณ์ ไตรสัตยกุล
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2567

ณ วันที่ : 10 ตค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 กพ. 67   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 363
 
    13. ผลของการประยุกต์โปรแกรมทฤษฎีแบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ ต่อการรับประทานยาต้านไวรัสในผู้ป่วยเอชไอวีที่ได้รับยาต้านไวรัส โรงพยาบาลแม่ออน จังหวัดเชียงใหม่  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Result of Application Health Belief Model for HIV Patients Who Receiving Antiviral Drugs at Mae On Hospital Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : แบบแผนความเชื่อด้านสุขภาพ, การรับประทานยาต้านไวรัส, ผู้ป่วยเอชไอวี
ชื่อเจ้าของผลงาน : นางสาวอัญชลี พูลทาจักร์
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2567

ณ วันที่ : 01 กพ. 67   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 89
 
    14. ผลของการพัฒนารูปแบบการบันทึกทางการพยาบาล แบบ Focus Charting แผนกผู้ป่วยใน โรงพยาบาลไชยปราการ  
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : Effect of the Focus Charting Nursing Documentation Development: Inpatient department, Chaiprakarn Hospital
คำสำคัญภาษาไทย : การพัฒนาคุณภาพ, บันทึกทางการพยาบาล, การบันทึกทางการพยาบาลแบบ Focus Charting
ชื่อเจ้าของผลงาน : ดรุณพร สุจริตธรรม
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2567

ณ วันที่ : 01 กพ. 67   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 82
 
    15. การประเมินผลงานตามบทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่   
ชื่อผลงานวิชาการ/งานวิจัย ภาษาอังกฤษ : The role-based performance of Village Public Health Volunteers in Sanpakwan subdistrict, Hang Dong district, Chiang Mai Province
คำสำคัญภาษาไทย : อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน, บทบาท, การพัฒนาศักยภาพ, กระบวนการในการปฏิบัติงานการประเมินผลงาน
ชื่อเจ้าของผลงาน : อภิเชษฐ์ ไชยวงศ์ศรี
ประเภท : งานวิจัย
ปีที่พิมพ์ : 2567

ณ วันที่ : 16 มค. 67   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]   view : 107

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]