ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .31 Next
 1. สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา         view : 1,424
      ณ วันที่ : 25 มค. 61   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 พย. 65   โดย : นายวีระเชษฐ์ เจริญวงศ์เกียรติ [สสอ.กัลยาณิวัฒนา]
 2. อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ปี 65         view : 1,294
      ณ วันที่ : 18 พค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 13 พย. 65   โดย : นายสมภพ เก็งวินิจ [สสอ.แม่ออน]
 3. คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม 2566         view : 1,321
      ณ วันที่ : 09 พย. 65   โดย : นายวัลลภ มั่งดี [สสอ.พร้าว]
 4. ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง 2566          view : 1,415
      ณ วันที่ : 17 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 พย. 65   โดย : นางสาวฝน คำแดง [สสอ.เวียงแหง]
 5. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม อ.แม่แจ่ม         view : 1,335
      ณ วันที่ : 25 ตค. 65   โดย : นายเจษฎา ปวีณเกียรติคุณ [สสอ.แม่แจ่ม]
 6. คำสั่งสำนักงานสาธารณสุขอำเภอแม่แจ่ม แต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรม         view : 1,217
      ณ วันที่ : 25 ตค. 65   โดย : นายเจษฎา ปวีณเกียรติคุณ [สสอ.แม่แจ่ม]
 7. ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง 2566         view : 1,236
      ณ วันที่ : 23 ตค. 65   โดย : นางโสภาพร เล็กไม่น้อย [สสอ.หางดง]
 8. Moit 5 สสอ.แม่ออน         view : 1,156
      ณ วันที่ : 20 มีค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 24 มีค. 65   โดย : นายสมภพ เก็งวินิจ [สสอ.แม่ออน]
 9. ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอหางดง 2565         view : 1,166
      ณ วันที่ : 14 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 มีค. 65   โดย : นางโสภาพร เล็กไม่น้อย [สสอ.หางดง]
 10. Moit 4 สสอ.แม่ออน         view : 1,154
      ณ วันที่ : 20 มีค. 65   โดย : นายสมภพ เก็งวินิจ [สสอ.แม่ออน]
 11. MOIT 2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564         view : 1,155
      ณ วันที่ : 23 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : นายเจษฎา ปวีณเกียรติคุณ [สสอ.แม่แจ่ม]
 12. MOIT 2 ข้อ 10 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน ตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน         view : 1,147
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 13. MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติดตามประเมินผลการดำเนินงาน         view : 1,142
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 14. MOIT 2 ข้อ 17.1 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีที่ผ่านมา (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564)         view : 1,146
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 15. MOIT 2 ข้อ 16 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ         view : 1,144
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 16. MOIT 2 ข้อ 11 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือให้บริการของเจ้าหน้าที่         view : 1,148
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 17. MOIT 2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ของประเทศ โดยรวม         view : 1,138
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 18. MOIT 2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรมเจ้าหน้าที่ของรัฐ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564         view : 1,144
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 19. MOIT 2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2564         view : 1,142
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 20. MOIT 2 ข้อ 3 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ. 2562         view : 1,138
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 05 มค. 65   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 21. MOIT 2 ข้อ 17.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงาน เพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดง ความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้ง ทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่         view : 1,161
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 ธค. 64   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 22. MOIT 2 ข้อ 1.7 ข้อมูลการติดต่อหน่วยงาน ประกอบด้วย (1) ที่อยู่หน่วยงาน (2) หมายเลขโทรศัพท์ของหน่วยงาน (3) หมายเลขโทรสารของหน่วยงาน (4) ที่อยู่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ของหน่วยงาน และ (5) แผนที่ที่ตั้งหน่วยงาน (มีครบ 5 รายการ)         view : 1,141
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 30 ธค. 64   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 23. MOIT 2 ข้อ 17.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบ สขร. 1)         view : 1,149
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 24. MOIT 2 ข้อ 17.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง         view : 1,143
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 25. MOIT 2 ข้อ 17.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปี         view : 1,153
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 26. MOIT 2 ข้อ 15 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ         view : 1,151
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 27. MOIT 2 ข้อ 14 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติ การอํานวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ. 2558) (เฉพาะสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ)         view : 1,165
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 28. MOIT 2 ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุนของหน่วยงาน         view : 1,156
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 29. MOIT 2 ข้อ 12 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ         view : 1,134
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]
 30. MOIT 2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน         view : 1,144
      ณ วันที่ : 29 ธค. 64   โดย : สำนักงานสาธารณสุข อำเภอดอยหล่อ [สสอ.ดอยหล่อ]

  Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]