งานอุบัติเหตุและการแพทย์ฉุกเฉิน

 1. การยื่นขออนุมัติหน่วยปฏิบัติการแพทย์ จังหวัดเชียงใหม่         view : 167
      ณ วันที่ : 02 พค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 23 พค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 2. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน ครั้งที่ 1/2566         view : 114
      ณ วันที่ : 16 พค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 3. ประชุมเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566         view : 72
      ณ วันที่ : 10 เมย. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 4. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 31 มีนาคม 2566         view : 100
      ณ วันที่ : 31 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 5. แจ้งเตรียมความพร้อมในการรับรองรถบริการการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 101
      ณ วันที่ : 29 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 6. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ เดือนพฤศจิกายนรอบแรกและพฤศจิกายนรอบสอง ประจำปีงบประมาณ 2566         view : 78
      ณ วันที่ : 29 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 7. ขอแจ้งแนวทางการดำเนินการขอเทียบเท่าเพื่อขอรับประกาศนียบัตรตามข้อบังคับใหม่ สำหรับผู้ที่ได้ขึ้น ทะเบียนเป็นผู้ปฏิบัติงานในระบบการแพทย์ฉุกเฉินและไม่เคยได้รับประกาศนียบัตร         view : 1,268
      ณ วันที่ : 15 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 8. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ เดือนตุลาคมรอบแรก และตุลาคมรอบสอง ประจำปีงบประมาณ 2566         view : 1,197
      ณ วันที่ : 13 มีค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 9. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ เดือนสิงหาคมรอบสอง กันยายนรอบแรก และกันยายนรอบสอง ประจำปีงบประมาณ 2565         view : 1,186
      ณ วันที่ : 24 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 กพ. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 10. ใบประกาศผู้ผ่านการอบรมฟื้นฟู EMR และ EMT          view : 1,155
      ณ วันที่ : 27 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 03 มค. 66   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 11. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ เดือนกรกฎาคมรอบสอง และ สิงหาคมรอบแรก ประจำปีงบประมาณ 2565         view : 1,180
      ณ วันที่ : 14 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 26 ธค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 12. การรายงานเหตุการณ์สาคัญและฉุกเฉินที่ต้องรายงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขและผู้บริหารระดับสูงทราบทันที (Director Critical Information Requirement: DCIRs)         view : 1,218
      ณ วันที่ : 03 พย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 ธค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 13. ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการอบรมฟื้นฟู EMR และ EMT          view : 1,182
      ณ วันที่ : 07 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 ธค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 14. เอกสารประกอบการประชุม วันที่ 21 พฤศจิกายน 2565          view : 1,195
      ณ วันที่ : 21 พย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 15. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบตั้งเบิกตั้งแต่เดือนเมษายน (รอบแรกและรอบสอง) และเดือนพฤษภาคม (รอบแรก))         view : 1,166
      ณ วันที่ : 15 พย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 16. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการออกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์พิเศษในสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (รอบตั้งเบิกตั้งแต่เดือนมกราคม ๒๕๖๕ (รอบแรก) ถึง มีนาคม ๒๕๖๕ (รอบสอง))         view : 1,152
      ณ วันที่ : 15 พย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 17. คู่มือการใช้งานเบื้องต้น ระบบทะเบียนฐานข้อมูลผู้ปฏิบัติการในระบบการแพทย์ฉุกเฉิน เอกสารแนบประกอบการต่อประกาศนียบัตร         view : 1,219
      ณ วันที่ : 09 พย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 15 พย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 18. เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเชียงดาว แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ (มีนาคมรอบแรก)         view : 1,171
      ณ วันที่ : 15 พย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 19. แจ้งแนวทางการดำเนินการเพื่อขอขยายเวลาสำหรับหน่วยปฏิบัติการตามข้อ ๙ ให้เป็นไปตามประกาศคณะกรรมการการแพทย์ฉุกเฉิน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ และการกำกับดูแลหน่วยปฏิบัติการแพทย์ พ.ศ. ๒๕๖๔         view : 1,253
      ณ วันที่ : 03 พย. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 20. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ (เดือนกุมภาพันธ์รอบแรก,มีนาคมรอบสอง, เมษายนรอบแรก ถึง กรกฎาคมรอบแรก 2565)         view : 1,155
      ณ วันที่ : 05 ตค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 ตค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 21. เอกสารแจ้งความจำนงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาประสิทธิภาพในการจัดสรรเงินค่าปฏิบัติการ ด้วยระบบจ่ายตรงให้กับหน่วยปฏิบัติการ          view : 1,185
      ณ วันที่ : 05 ตค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 18 ตค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 22. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ(พฤศจิกายน 2564 - มีนาคม 2565)          view : 1,163
      ณ วันที่ : 07 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 23. เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการติดตามการดำเนินงานอุบัติเหตุและบริการการแพทย์ฉุกเฉิน         view : 1,180
      ณ วันที่ : 25 มีค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 24. แจ้งให้ส่งคืนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ (พฤษภาคม รอบสอง และมิถุนายน รอบแรก-รอบสอง 2564)          view : 1,147
      ณ วันที่ : 25 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 มีค. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 25. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ (ตุลาคม ถึง พฤศจิกายน รอบแรก 2564)          view : 1,158
      ณ วันที่ : 08 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 กพ. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]
 26. แจ้งโอนเงินค่าชดเชยการจัดบริการการแพทย์ฉุกเฉินพื้นที่ปกติและพื้นที่พิเศษ(พฤษภาคม - กันยายน 2564)         view : 1,183
      ณ วันที่ : 07 กพ. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 17 กพ. 65   โดย : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]