งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

1 2 3 Next
 1. งบทดลอง เมษายน 2566         view : 62
      ณ วันที่ : 23 พค. 66   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. งบทดลอง มีค.66         view : 248
      ณ วันที่ : 12 เมย. 66   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. งบทดลอง กพ.66         view : 1,349
      ณ วันที่ : 14 มีค. 66   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. งบทดลอง มค.66         view : 1,286
      ณ วันที่ : 14 กพ. 66   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 5. งบทดลอง ธค.65         view : 1,329
      ณ วันที่ : 12 มค. 66   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 6. งบทดลอง พย.65         view : 1,322
      ณ วันที่ : 15 ธค. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 7. งบทดลอง ตค.65         view : 1,324
      ณ วันที่ : 15 พย. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 8. งบทดลอง กย 65         view : 1,160
      ณ วันที่ : 14 ตค. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 9. งบทดลอง เมย.65         view : 1,157
      ณ วันที่ : 19 พค. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 10. งบทดลอง มีค.65         view : 1,143
      ณ วันที่ : 05 เมย. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 11. งบทดลอง กพ.65         view : 1,150
      ณ วันที่ : 14 มีค. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 12. งบทดลอง มค.65         view : 1,148
      ณ วันที่ : 14 กพ. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 13. งบทดลอง ธค.64         view : 1,162
      ณ วันที่ : 12 มค. 65   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 14. งบทดลอง พย.64         view : 1,149
      ณ วันที่ : 15 ธค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 15. งบทดลอง ตค.64         view : 1,148
      ณ วันที่ : 16 พย. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 16. งบทดลอง กย 64         view : 1,153
      ณ วันที่ : 14 ตค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 17. งบทดลอง สค.64         view : 1,166
      ณ วันที่ : 15 กย. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 18. งบทดลอง กค.64         view : 1,148
      ณ วันที่ : 13 สค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 19. งบทดลอง มิย. 64         view : 1,148
      ณ วันที่ : 16 กค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 20. งบทดลอง พค.64         view : 1,182
      ณ วันที่ : 16 มิย. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 21. งบทดลอง เมย.64         view : 1,154
      ณ วันที่ : 19 พค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 22. งบทดลอง มีค.64         view : 1,150
      ณ วันที่ : 09 เมย. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 23. งบทดลอง กพ.64         view : 1,156
      ณ วันที่ : 11 มีค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 24. งบทดลอง มค.64         view : 1,149
      ณ วันที่ : 16 กพ. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 25. งบทดลอง ธค.63         view : 1,162
      ณ วันที่ : 13 มค. 64   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 26. งบทดลอง พย.63         view : 1,162
      ณ วันที่ : 18 ธค. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 27. งบทดลอง ตค.63         view : 1,159
      ณ วันที่ : 23 พย. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 28. งบทดลอง กย 63         view : 1,165
      ณ วันที่ : 14 ตค. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 29. งบทดลอง สค.63         view : 1,144
      ณ วันที่ : 16 กย. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 30. งบทดลอง กค.63         view : 1,152
      ณ วันที่ : 17 สค. 63   โดย : นางสาวลักขณา คำปวน [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]