แบบฟอร์มทางการเงิน

 1. แบบฟอร์มสัญญายืมเงิน แบบ 8500         view : 34
      ณ วันที่ : 16 พค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 2. ขออนุมัติเดินทางไปราชการ ฉบับใหม่         view : 1,226
      ณ วันที่ : 23 กพ. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 3. ใบสำคัญรับเงิน         view : 1,255
      ณ วันที่ : 31 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 4. แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางไปราชการ (ชม.5)         view : 1,179
      ณ วันที่ : 13 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 5. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการค่าเล่าเรียนบุตร         view : 1,238
      ณ วันที่ : 13 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 6. แบบฟอร์มใบเบิกสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล         view : 1,219
      ณ วันที่ : 13 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 7. แบบฟอร์มค่าใช้่ายฝึกอบรม         view : 1,201
      ณ วันที่ : 13 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 8. แบบฟอร์มค่าใช้จ่ายเดินทางไปราชการ         view : 1,200
      ณ วันที่ : 13 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 9. อัตราเบิกค่าเบี้ยเลี้ยง         view : 1,201
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 10. แบบควบคุมการเบิก-จ่ายเงิน งบประมาณ/เงินนอกฯ         view : 1,265
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 11. แบบฟอร์มค่าตอบแทนนอกเวลาราชการ กระทรวงการคลังล่าสุด         view : 1,179
      ณ วันที่ : 25 ตค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 12. แบบฟอร์ม แบบแจ้งข้อมูลการรับเงินโอนผ่านระบบ KTB Corporate Online         view : 1,228
      ณ วันที่ : 25 ตค. 64   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 13. หนังสือยินยอมให้หักเงินเดือน         view : 1,189
      ณ วันที่ : 12 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 14. บันทึกข้อความยินยอมให้หักเงินเดือน ฌกส.         view : 1,186
      ณ วันที่ : 05 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]
 15. คำขอทำหนังสือรับรอง         view : 1,176
      ณ วันที่ : 28 ตค. 63   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 12 มค. 66   โดย : นางนงคราญ ทองสุข [สสจ.เชียงใหม่ : งานการเงิน]

  Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]