ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

1 2 3 4 5 Next
 1. แนวทางการรับรองเมนูชูสุขภาพ food4health         view : 40
      ณ วันที่ : 18 เมย. 67   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 2. ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการสุขศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 21         view : 162
      ณ วันที่ : 29 มีค. 67   โดย : นางสาวปทิตตา อินล๊อกฟอง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 3. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมสมัครและเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567         view : 679
      ณ วันที่ : 29 พย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 มีค. 67   โดย : นางสาวปทิตตา อินล๊อกฟอง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 4. CPG แนวทางการดูแลหญิงตั้งครรภ์ที่มีโรคร่วมทางอายุรกรรม         view : 215
      ณ วันที่ : 19 มีค. 67   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 5. หลักเกณฑ์การดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วันPlusสู่ 2,500 วัน         view : 727
      ณ วันที่ : 01 กพ. 67   โดย : นางดรุณี อินต๊ะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 6. แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน         view : 567
      ณ วันที่ : 18 มค. 67   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 7. คู่มือการเก็บข้อมูลเฝ้าระวังพฤติกรรมสุขภาพความรอบรู้ และปัจจัยแวดล้อม ที่ส่งผลต่อสุขภาพวัยทำงาน ปี 2567          view : 1,110
      ณ วันที่ : 10 มค. 67   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 8. คู่มือการบันทึกข้อมูลโภชนาการและการคัดกรองพัฒนาการเด็กปฐมวัย         view : 972
      ณ วันที่ : 26 ธค. 66   โดย : นางดรุณี อินต๊ะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 9. ใบสมัครสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,589
      ณ วันที่ : 27 สค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 ตค. 66   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 10. ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงาน เข้าร่วมการประกวดตันแบบสร้างสริมสุขภาพดี วิถีใหม่ วิถีธรรม วิธีไทย วิถีเศรษฐกิจพอเพียง (สรทศ.) ของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปี 2566         view : 1,190
      ณ วันที่ : 10 สค. 66   โดย : นางคณิตา กาวงศ์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 11. เอกสารการประชุมวันที่ 7 กรกฎาคม 2566         view : 1,333
      ณ วันที่ : 14 กค. 66   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 12. โปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (ใหม่)         view : 1,343
      ณ วันที่ : 28 มิย. 66   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 13. พิธีเปิดการอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ เขตตรวจราชการที่ 15         view : 1,489
      ณ วันที่ : 09 พค. 66   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 14. VDO การตรวจพัฒนาการตามช่วงวัย         view : 2,519
      ณ วันที่ : 03 มีค. 66   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 15. เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2566         view : 2,502
      ณ วันที่ : 19 กพ. 66   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 16. เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2565         view : 2,431
      ณ วันที่ : 30 มค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 กพ. 66   โดย : นางนุชสาคร เขมะศิริ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 17. ตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก         view : 3,529
      ณ วันที่ : 10 มค. 66   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 18. โปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก         view : 2,827
      ณ วันที่ : 09 มค. 66   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 19. การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,500 วัน         view : 2,684
      ณ วันที่ : 22 ธค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 20. การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานทารกแรกเกิดและเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่         view : 2,271
      ณ วันที่ : 22 ธค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 21. เอกสารการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองเป็นมิตรกับผู้สูงอายุ จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565         view : 1,996
      ณ วันที่ : 02 ธค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 22. เอกสารโครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ปี 2565         view : 1,930
      ณ วันที่ : 10 พค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 23. ประชุมพัฒนาการดำเนินงานส่งเสริมสุขภาพเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2565          view : 1,679
      ณ วันที่ : 01 เมย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 เมย. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 24. เอกสารประกอบการคัดกรองพฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ของผู้สูงอายุ         view : 1,463
      ณ วันที่ : 07 เมย. 65   โดย : นางธัญพัชร ฉายสุริยะกุล [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]
 25. ขอความร่วมมือตอบแบบสำรวจความพร้อมในการจัดบริการเตรียมความพร้อมก่อนสมรสและก่อนมีบุตรและการจัดบริการรักษาภาวะมีบุตรยาก         view : 1,397
      ณ วันที่ : 29 มีค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 26. โครงการเฝ้าระวังพลัดตกหกล้มผู้สูงอายุ         view : 1,429
      ณ วันที่ : 12 มีค. 65   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 27. แบบรายงานการสุ่มตรวจคุณภาพเกลือบริโภคเสริมไอโอดีน โดยใช้ชุดทดสอบ I-Kit         view : 1,446
      ณ วันที่ : 28 ธค. 64   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 28. เอกสารประกอบการเก็บข้อมูลพฤติกรรมสุขภาพวัยทำงาน(H4U+)         view : 1,401
      ณ วันที่ : 09 ธค. 64   โดย : นางธัญพัชร ฉายสุริยะกุล [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]
 29. สถานการณ์งานอนามัยแม่และเด็กจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,401
      ณ วันที่ : 09 พย. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 30. แบบฟอร์มการลงข้อมูลหญิงตั้งครรภ์ที่ติดเชื้อโควิด-19 ที่เข้ารับการรักษาในจ.เชียงใหม่         view : 1,374
      ณ วันที่ : 09 พย. 64   โดย : นางทิวาพร ผลวัฒนะ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]