ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

1 2 3 4 5 . . .13 Next
 1. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 5/2566         view : 51
      ณ วันที่ : 01 มิย. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 2. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 4-2566         view : 464
      ณ วันที่ : 03 พค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 มิย. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 3. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 258
      ณ วันที่ : 18 พค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 พค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 4. รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่3/2566 วันที่ 28 เมษายน 2566         view : 173
      ณ วันที่ : 16 พค. 66   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 5. เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 /2566 เขตสุขภาที่ 1          view : 296
      ณ วันที่ : 20 เมย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 11 พค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 6. รายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ (แบบรายงาน ตก.3) รอบที่ 1 /2566 (จังหวัดเชียงใหม่)          view : 385
      ณ วันที่ : 23 มีค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 พค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 7. ผัง แบบฟอร์ม การจัดทำแผนงานฯ โครงการ 2566         view : 562
      ณ วันที่ : 27 เมย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 พค. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 8.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566 วันที่ 24 มีนาคม 2566          view : 295
      ณ วันที่ : 10 เมย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 เมย. 66   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 9. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 3-2566         view : 329
      ณ วันที่ : 31 มีค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 10 เมย. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 10. บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) จากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 1 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดเชียงใหม่) และแบบรายงานผลของผู้นิเทศ (แยกรายประเด็น)         view : 1,841
      ณ วันที่ : 05 มีค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 มีค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 11. รายละเอียดตัวชี้วัดกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 2)          view : 1,405
      ณ วันที่ : 16 มีค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 12.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566 วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 09.00 – 13.00 น. ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,377
      ณ วันที่ : 15 มีค. 66   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 13. ไฟล์คณะตรวจราชการและนิเทศงาน นำเสนอในที่ประชุมการตรวจราชการฯ รอบที่ 1/2566 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 1,344
      ณ วันที่ : 20 กพ. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 01 มีค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 14. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566         view : 1,418
      ณ วันที่ : 23 กพ. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 กพ. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566         view : 1,334
      ณ วันที่ : 03 กพ. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 กพ. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 16.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2565 วันที่ 28 ธันวาคม 2565          view : 1,198
      ณ วันที่ : 25 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 22 กพ. 66   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17. คำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 47/2566 เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสาธารณสุขระดับอำเภอ (คปสอ.)         view : 1,203
      ณ วันที่ : 06 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 กพ. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดเชียงใหม่)         view : 1,290
      ณ วันที่ : 22 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 06 กพ. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 19. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 11/2565         view : 1,185
      ณ วันที่ : 20 มค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 27 มค. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 20. คำสั่งกระทรวงสาธารณสุข ที่ 1618/2565 และ 1617/2565         view : 1,211
      ณ วันที่ : 13 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 25 มค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 21. คู่มือแผนการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566          view : 1,204
      ณ วันที่ : 10 มค. 66   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 22.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2565 วันที่ 28 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมสุธรรมานุสิฐ อาคารแสงเดือน ชั้น 8 โรงพยาบาลสันทราย          view : 1,163
      ณ วันที่ : 20 ธค. 65   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 23. เอกสารประกอบการประชุมเตรียมความพร้อมการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 14 ธันวาคม 2565          view : 1,197
      ณ วันที่ : 16 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 19 ธค. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 24. เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงแผนการตรวจราชการและนิเทศงานกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 วันที่ 23 ธันวาคม 2565          view : 1,234
      ณ วันที่ : 19 ธค. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 25. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 10/2565         view : 1,158
      ณ วันที่ : 14 ธค. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 26.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565 วันที่ 21 ตุลาคม 2565          view : 1,165
      ณ วันที่ : 08 พย. 65   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 27. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2565         view : 1,163
      ณ วันที่ : 01 พย. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 07 พย. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 28. สรุปประเด็นและข้อเสนอแนะที่สำคัญจากการตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบที่ 2         view : 1,181
      ณ วันที่ : 31 ตค. 65   โดย : MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 29. สรุปประเด็นสำคัญประชุมเชิงปฏิบัติการสรุปผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 และจัดทำแผนปฏิบัติราชการ ปีงบประมาณ 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,172
      ณ วันที่ : 18 ตค. 65   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 30.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2565 วันที่ 20 กันยายน 2565          view : 1,162
      ณ วันที่ : 11 ตค. 65   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]