ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next
 1. โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร         view : 1,326
      ณ วันที่ : 28 ธค. 65   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 29 ธค. 65   โดย : นายทศพล จีโน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 2. โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดี ในปี 2568ตามยุทธศาสตร์ทศวรรษการกำจัดปัญหาพยาธิใบไม้ตับ และมะเร็งท่อน้ำดี ปี 2559-2568 จังหวัดเชียงใหม่ ปี 2566          view : 1,360
      ณ วันที่ : 28 ธค. 65   โดย : นายทศพล จีโน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 3.  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46 ปี 2565         view : 1,401
      ณ วันที่ : 15 พย. 65   โดย : นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 4.  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45 ปี 2565         view : 1,336
      ณ วันที่ : 15 พย. 65   โดย : นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 5. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44         view : 1,342
      ณ วันที่ : 02 พย. 65   โดย : นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 6. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43         view : 1,323
      ณ วันที่ : 02 พย. 65   โดย : นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 7. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42         view : 1,333
      ณ วันที่ : 02 พย. 65   โดย : นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 8. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41         view : 1,317
      ณ วันที่ : 02 พย. 65   โดย : นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 9. รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40         view : 1,393
      ณ วันที่ : 02 พย. 65   โดย : นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 10. รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว          view : 1,309
      ณ วันที่ : 23 กย. 64   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 11. สสจ.เชียงใหม่ กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ออกคัดกรองเชิงรุก ณ ตลาดบ้านท่อ ตำบลป่าตัน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ วันที่ 1 มิถุนายน 2564          view : 1,178
      ณ วันที่ : 01 มิย. 64   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 12. แนวทางปรับเปลียนอายุการให้วัคซีน MMR2 เป็น 1 ปี 6 เดือน          view : 1,147
      ณ วันที่ : 04 พย. 63   โดย : นางสาวเพียงพร เล้าสุวรรณ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 13. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 34 (2563)         view : 1,184
      ณ วันที่ : 01 กย. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 14. สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 34         view : 1,159
      ณ วันที่ : 01 กย. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 15. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 33 (2563)         view : 1,161
      ณ วันที่ : 24 สค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 16. สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 33         view : 1,157
      ณ วันที่ : 24 สค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 17. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 30 (2563)         view : 1,175
      ณ วันที่ : 05 สค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 18. สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 30         view : 1,164
      ณ วันที่ : 05 สค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 19. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 26 (2563)         view : 1,161
      ณ วันที่ : 09 กค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 20. สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 26 (2563)         view : 1,145
      ณ วันที่ : 09 กค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 21. สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 25 (2563)         view : 1,161
      ณ วันที่ : 09 กค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 22. สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 25 (2563)         view : 1,156
      ณ วันที่ : 09 กค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 23.  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 24 (2563)         view : 1,148
      ณ วันที่ : 09 กค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 24.  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 24 (2563)         view : 1,157
      ณ วันที่ : 09 กค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 25.  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 23 (2563)         view : 1,142
      ณ วันที่ : 09 กค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 26.  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 23 (2563)         view : 1,149
      ณ วันที่ : 09 กค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 27.  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 22 (2563)         view : 1,159
      ณ วันที่ : 09 กค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 28.  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 22 (2563)         view : 1,158
      ณ วันที่ : 09 กค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 29.  สถานการณ์โรคไข้เลือดออก สัปดาห์ที่ 25 (2563)         view : 1,156
      ณ วันที่ : 09 กค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]
 30.  สถานการณ์โรค สัปดาห์ที่ 25 (2563)         view : 1,152
      ณ วันที่ : 09 กค. 63   โดย : นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]