แบบประเมิน NCD Clinic Plus ปี 2561
      ส่วนที่ 1   การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus     (50 คะแนน)
การประเมินกระบวนการพัฒนาคุณภาพ NCD Clinic Plus แบ่งเป็น 6 องค์ประกอบ ดังนี้

องค์ประกอบที่ 1   ทิศทางและนโยบาย
องค์ประกอบที่ 2   ระบบสารสนเทศ
องค์ประกอบที่ 3   การปรับระบบ และกระบวนการบริการ
องค์ประกอบที่ 4   ระบบสนับสนุน การจัดการตนเอง
องค์ประกอบที่ 5   ระบบสนับสนุนการตัดสินใจ (ในการดูแลป้องกัน และจัดการโรค)
องค์ประกอบที่ 6   การจัดบริการเชื่อมโยงชุมชน
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์ม NCD Clinic Plus ปี 2561  [0]
        แบบประเมินNCDCLINICPLUS2017_13ธค  [0]
        คำอธิบายเกณฑ์NCDClinicplus61_13ธค  [0]
        Time frame NCD ClinicPlus61_ 13ธค60  [0]
 
วันที่ : 12 ธันวาคม 2560 เวลา 15:37 น.   แก้ไขล่าสุด : 12 มกราคม 2561 เวลา 14:55 น.
ผู้บันทึก : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]