การประชุมวิชาการเรื่อง"การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตันเองและครอบครัว"ครั้งที่ 11
      กองการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับสมาคมโฮมีโอพาธีย์ประเทศไทยจัดประชุมวิชาการเรื่อง"การแพทย์โฮมีโอพาธีย์ : ทางเลือกดูแลตันเองและครอบครัว"ครั้งที่ 11
ระหว่างวันที่ 17-19 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสุพรรณิการ์
ชั้น 3 โรงแรม ที. เค. พาเลซ แอนด์ คอนเวนชั่น แจ้งวัฒนะ กทม.
เอกสารดาวน์โหลด
        โฮมิโอพาทีย์  [0]
        แผ่นพับ  [0]
 
วันที่ : 11 มกราคม 2561 เวลา 13:26 น.
ผู้บันทึก : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]