เอกสารประกอบการอบรม BRFSS
      เอกสารประกอบการอบรม  BRFSS
เอกสารดาวน์โหลด
        รายชื่อ และเอกสาร คู่มือการเก็บข้อมูลออนไลน์-BRFSS-2561  [0]
        เอกสารการจ้าง  [0]
        แผนปฏิบัติการดำเนินงานการเก็บข้อมูลการสำรวจพฤติกรรมเสี่ยงโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บออนไลน์  [0]
        ตารางสรุปผลจำนวนตัวอย่างการเก็บข้อมูลภาคสนาม จังหวัดเชียงใหมม่  [0]
        บริหารจัดการ การเก็บข้อมูลภาคสนาม  [0]
        บริหารจัดการ การเก็บข้อมูลภาคสนาม  [0]
 
วันที่ : 07 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 07:14 น.   แก้ไขล่าสุด : 08 กุมภาพันธ์ 2561 เวลา 20:39 น.
ผู้บันทึก : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]