บัญชีรหัสกลุ่มโรค หัตถการและอาการด้านการแพทย์แผนไทย (ICD10-TM)
      ICD9/ ICD10-TM

https://drive.google.com/open?id=15LRUaVirN6wNaw3DqNQAKCW2dM8U-JRz
 
วันที่ : 11 เมษายน 2561 เวลา 12:58 น.
ผู้บันทึก : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]