PPA
      เอกสาร แบบสัมภาษณ์ โปรแกรมคำนวณและการแปลผลโครงการเพิ่มความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อป้องกันโรคไม่ติดต่อ PPA
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการดำเนินงาน โครงการความรอบรู้ด้านสุขภาพเพื่อลดโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง  [0]
        ตัวอย่างโครงการ  [0]
        คู่มือการลงข้อมูล ในแบบสัมภาษณ์และโปรแกรม  [0]
        เกณฑ์ในการให้คะแนน  [0]
        แบบสัมภาษณ์  [0]
 
วันที่ : 09 กรกฏาคม 2561 เวลา 13:30 น.
ผู้บันทึก : นายศุภฤกษ์ โนสุ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ]