แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน ร่วมกับสาขาการใช้ยาอย่างสมเหตุผล(Rational Drug Use - RDU) จังหวัดเชียงใหม่
      การส่งเสริมและสนับสนุนการเลือกใช้ non-pharmacological treatment ด้วยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และยาสมุนไพรเป็นลำดับแรก
1. โรคติดเชื้อเฉียบพลันของระบบทางเดินหายใจส่วนบนและอวัยวะใกล้เคียง (Respiratory Infection; RI) 
2. โรคอุจจาระร่วงเฉียบพลัน (Acute Diarrhea; AD)
เอกสารดาวน์โหลด
        TTM-RDU  [0]
 
วันที่ : 24 สิงหาคม 2561 เวลา 14:19 น.
ผู้บันทึก : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]