รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิค
      โปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม การเข้าค่าย การวัดความดันโลหิตที่บ้าน, Motivation interview
 
วันที่ : 04 ธันวาคม 2562 เวลา 11:10 น.
ผู้บันทึก : นางนันท์ลภัส ขันตี [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]