การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2564
      ตามหนังสือที่แจ้ง ที่ ชม 0032.003.5/ว2547 เรื่อง การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ปีงบประมาณ 2564
ให้ดาวน์โหลดสิ่งที่ส่งมาด้วย 1 และ 2
สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวทางตรวจประเมินหน่วยบริการแพทย์แผนไทย 
สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนฯ
เอกสารดาวน์โหลด
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 2 รายงานผลการประเมินตนเองของหน่วยบริการที่ขึ้นทะเบียนฯ  [0]
        สิ่งที่ส่งมาด้วย 1 แนวทางการตรวจประเมินหน่วยบริการแพทย์แผนไทย  [0]
 
วันที่ : 17 สิงหาคม 2563 เวลา 13:42 น.
ผู้บันทึก : นางวิสุดา เนวิลัย [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก]