การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด ยาเสพติดในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
      จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพบุคลากรผู้ปฏิบัติงานในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติด
ยาเสพติดในระดับภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 จำนวน 2 รุ่น รุ่นที่ 1 ในระหว่างวันที่ 7 – 16 ธันวาคม 2565 รุ่นที่ 2 ในระหว่างวันที่ 19 – 28 ธันวาคม 2565 ณ โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ 
เอกสารดาวน์โหลด
        16.การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด และ CBTx   [5,900 Kb]
        15.การวางแผนการดูแลรายบุคคล(อ.นภัสสรณ์)  [338 Kb]
        14.การประเมิน คัดกรอง ดูแลเบื้องต้น และการส  [2,484 Kb]
        13.การบริหารจัดการระบบบริการ(อ.นภัสสรณ์)  [2,924 Kb]
        12.การนำครอบครัวมามีส่วนร่วม(อ.นภัสสรณ์)  [1,756 Kb]
        11.เครื่องมือบ้าน(Tool of the house)  [3,940 Kb]
        10-2กลุ่มSelfHelp  [683 Kb]
        10-1กลุ่มสัมมนา (1)  [1,285 Kb]
        09-2กลุ่มประชุมเจ้าหน้าที่staffmeeting  [499 Kb]
        09-1กลุ่มประชุมเช้า  [745 Kb]
        08.กลุ่มบำบัดในระยะฟื้นฟูสมรรถภาพ  [4,524 Kb]
        07.กิจกรรมงานบำบัดเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต  [3,442 Kb]
        06.การให้คำปรึกษา(อ.นภัสสรณ์)  [1,439 Kb]
        05-2TA กับการปรับพฤติกรรม  [2,010 Kb]
        05-1แนวคิด โครงสร้างFAST  [1,136 Kb]
        04.ทัศนคติและมุมมองผู้ใช้ยาและสารเสพติด(อ.นภัสสรณ์)  [1,710 Kb]
        03.แนวทางการบำบัดและบทบาทสถานฟื้นฟูสมรรถภาพ  [11,070 Kb]
        02.ธรรมชาติผู้ติดยา   [1,947 Kb]
        01.นโยบายสถานการณ์ประมวลกฏหมาย  [7,542 Kb]
 
วันที่ : 06 ธันวาคม 2565 เวลา 17:42 น.   แก้ไขล่าสุด : 07 ธันวาคม 2565 เวลา 20:31 น.
ผู้บันทึก : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]