ประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
      เอกสารประกอบการประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี
วันอังคารที่ 3 มกราคม 2566 ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอำนวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานการประชุม  [638 Kb]
        ประชุมปรึกษาหารือการเตรียมความพร้อมรับเสด็จ  [7,791 Kb]
        ร่างคำสั่งจังหวัดเชียงใหม่ เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการเตรียมรับเสด็จทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี  [194 Kb]
        ร่างเป้าหมายการถวายเงินทูลเกล้าสบทบเข้าโครงการ TO BE NUMBER ONE  [41 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [80 Kb]
 
วันที่ : 02 มกราคม 2566 เวลา 17:57 น.   แก้ไขล่าสุด : 11 มกราคม 2566 เวลา 11:40 น.
ผู้บันทึก : นางสาวกิตติมา น้อยแดง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]