การประชุมเชิงปฏิบัติการ“พัฒนาศักยภาพผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดเชียงใหม่”
      ในระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2566 
ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ระบบส่งต่อและเทคนิคการบันทึกการส่งต่อ การประสานงานกับภาคีเครือข่าย (รพ.แม่อาย)  [2,721 Kb]
        SBIRT คัดกรอง บำบัดแบบสั้น ส่งต่อรักษา (รพ.แม่อาย)  [3,319 Kb]
        อนุบัญญัติการบำบัดดูแลผู้ป่วยยาเสพติด/ความรู้ต่อกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง การบำบัดแบบสมัครใจ ตามคำสั่งศาล และ CBTx (โรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่)   [7,037 Kb]
        แบบคัดกรองการใช้สารเสพติด  [242 Kb]
        แบบคัดกรองโรคจิต  [99 Kb]
        แบบคัดกรอง ASSIST v.2  [296 Kb]
        แนวทางการจัดตั้งและการดำเนินงานของศูนย์คัดกรอง และศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (รพ.แม่อาย และ อบจ.)  [923 Kb]
        พรบ.สุขภาพจิต พ.ศ. 2551 และแก้ไขเพิ่มเติม (โรงพยาบาลสวนปรุง)  [2,430 Kb]
        ภาวะเสพติด Stage of chang & Relapse & MI การลดการตีตรา การลดอันตรายและการดูแลบาดแผลทางใจ (รพ.นครพิงค์)  [3,137 Kb]
        บทบาทหน้าที่ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัดเชียงใหม่ (ศอ.ปส.จ.ชม)  [4,754 Kb]
        8. การจัดการเพื่อวางแผนค้นหาคัดกรอง  [3,319 Kb]
        7. Flow การส่งต่อ และแบบคำขอขึ้นทะเบียน  [255 Kb]
        6.แนวทางดูแลผู้ป่วยจิตเวชและผู้ใช้สารเสพติด  [1,471 Kb]
        5.การดูแลบาดแผลทางใจในผู้ติดยาเสพติด  [3,001 Kb]
        4.ศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม  [2,376 Kb]
        3. Stage of Change  [7,985 Kb]
        2.ระบบส่งต่อและเทคนิคการบันทึกการส่งต่อ (รพ.แม่อาย)  [2,721 Kb]
        1.การขึ้นทะเบียน และการจัดบริการของศูนย์คัดกรอง  [7,538 Kb]
        รวมกฎหมายยาเสพติด  [645 Kb]
        กำหนดการการประชุมฯ  [127 Kb]
 
วันที่ : 10 มกราคม 2566 เวลา 13:19 น.   แก้ไขล่าสุด : 13 มกราคม 2566 เวลา 11:19 น.
ผู้บันทึก : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]