ทะเบียนรายชื่อผู้ผ่านการอบรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงาน ในศูนย์คัดกรอง จังหวัดเชียงใหม่
      รายชื่อผู้ผ่านการอมรมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเผยแพร่ความรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพทีมผู้ปฏิบัติงานในศูนย์คัดกรอง จังหวัดเชียงใหม่ (ครู ข.) ประจำปีงบประมาณ 2565 จำนวน 3 รุ่น 
รุ่นที่ 1 วันที่ 12-14 กันยายน 2565
รุ่นที่ 2 วันที่ 19-21 กันยายน 2565
รุ่นที่ 3 วันที่ 26-28 กันยายน 2565
และในระหว่างวันที่ 12 - 13 มกราคม 2566 ประจำปีงบประมาณ 2566 
เอกสารดาวน์โหลด
        ทำเนียบรายชื่อผู้ผ่านการอบรม  [267 Kb]
 
วันที่ : 16 มกราคม 2566 เวลา 13:31 น.
ผู้บันทึก : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]