การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ใช้ยาเสพติด โดยใช้ชุมชนเป็นศูนย์กลาง (CBTx)”
      ในระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 2566 
ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        แนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดกลุ่ม SMIV  [9,638 Kb]
        อนุบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการบาบัดรักษาและการฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ปปส.)  [5,962 Kb]
        บทบาทพี่เลี้ยงและแนวทางการดำเนินงาน CBTx (รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่))  [8,243 Kb]
        รวมแนวคิดหลักการตัวอย่าง CBTx (ปรับ12ขั้นตอน) (รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่)  [6,344 Kb]
        ทัศนคติและมุมมองผู้ใช้ยาและสารเสพติด(รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่)  [1,117 Kb]
        โรคสมองติดยา และการกลับไปเสพซ้ำ(Relapse) (รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่)  [2,007 Kb]
        แนวคิดและหลักการ กลยุทธ์การลดอันตรายจากการใช้ยาเสพติด (รพ.ธัญญารักษ์เชียงใหม่)  [2,235 Kb]
        กำหนดการการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  [142 Kb]
 
วันที่ : 16 มกราคม 2566 เวลา 16:32 น.   แก้ไขล่าสุด : 26 มกราคม 2566 เวลา 20:13 น.
ผู้บันทึก : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]