การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 1/2566
      ในวันที่ 24 มกราคม 2566 
ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์  สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบประเมินพฤติกรรมก้าวร้าวรุนแรง (Overt Aggression Scale OAS)  [15 Kb]
        การดำเนินงาน SMI-V ปีงบประมาณ 2566 (รพ.สวนปรุง)  [1,985 Kb]
        คู่มือการดำเนินงานแนวทางการดูแลผู้ป่วยฉุกเฉินวิกฤษสุขภาพจิตฯ  [3,424 Kb]
        บทบาทหน้าที่ที่ในการดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดในภาวะฉุกเฉิน (SMI-V)  [5,853 Kb]
        ภาวะฉุกเฉินจากการใช้ยาและสารเสพติด  [1,676 Kb]
        flowการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดเสี่ยงก่อความรุนแรงต่อการก่อความรุนแรง  [798 Kb]
        SOPs SMI-V Care  [1,583 Kb]
        นโยบายการบำบัดรักษา SMIV  [1,160 Kb]
        แบบ ปยส.115  [1,659 Kb]
        อุบัติการณ์ SMI-V จังหวัดเชียงใหม่  [224 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม SP Drug 25660124  [175 Kb]
        การจัดตั้งและควบคุมคุณภาพมาตรฐาน ศูนย์คัดกรอง สถานฟื้นฟูฯ (ดร.นพ.กนก อุตวิชัย)  [7,089 Kb]
        ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ (เกรียงไกร ยอดเรือน)  [2,211 Kb]
        แนวทางการขับเคลื่อนงานด้านการบำบัดรักษายาเสพติดตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564 (ผอ.สุกัญญา ใหญ่วงค์)  [5,962 Kb]
        การดูแลและส่งต่อผู้ป่วยวิกฤติสุขภาพจิตและสารเสพติด (รพ.หางดง)  [273 Kb]
        การดูแลผู้ป่วย SMIV ด้านจิตเวชและยาเสพติด พื้นที่ต้นแบบ พ.ศ. 2566 (รพ.หางดง)  [6,386 Kb]
 
วันที่ : 23 มกราคม 2566 เวลา 21:25 น.   แก้ไขล่าสุด : 24 มกราคม 2566 เวลา 17:18 น.
ผู้บันทึก : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]