คณะกรรมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติดเขตสุขภาพที่ 1
      ครั้งที่ 1/2566  วันพุธที่ 25 มกราคม 2566 เวลา 09.00 – 12.00 น.
เอกสารดาวน์โหลด
        กฎกระทรวง การดาเนินการเพื่อบาบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด พ.ศ. 2564  [127 Kb]
        แบบ ปยส. ๑๑๕  [73 Kb]
        แนวทางการพัฒนาระบบการส่งต่อ ไปยังสถานฟื้นฟูสมรรถภาพภาคีเครือข่าย  [2,573 Kb]
        การบำบัด ฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติด ตามประมวลกฎหมายยาเสพติด พ.ศ.2564   [5,962 Kb]
        ผลการดำเนินงาน ด้านการบำบัด ฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติด เขตสุขภาพที่ 1   [2,060 Kb]
        ระเบียบวาระการประชุม  [2,023 Kb]
 
วันที่ : 25 มกราคม 2566 เวลา 10:54 น.
ผู้บันทึก : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]