การเชิญประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิต จังหวัดเชียงใหม่
      วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 08.30-16.30 น.
ณ ห้องประชุม C71/2 อาคารผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลนครพิงค์ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        ระบบการดูแล SMIV  [9,922 Kb]
        DCIR  [2,580 Kb]
        วาระการประชุม  [5,854 Kb]
        ประชุมคณะทำงาน SMIV 15 กพ 66  [2,717 Kb]
        Flowการดูแลผู้ใช้ยาเสพติดเสี่ยงก่อความรุนแรง  [798 Kb]
        เล่มกรมจิต SOPs SMI-V Care  [1,583 Kb]
        นโยบายการบำบัดรักษาSMIV18-20มค66  [1,160 Kb]
        นโยบายและสถานการณ์การฆ่าตัวตาย  [2,722 Kb]
        SMI-V care (ล้านนาปี66)  [5,354 Kb]
        แผนการดำเนินงานสุขภาพจิต  [348 Kb]
        หนังสือเวียนข้อสั่งการ นายแพทย์สสจ  [206 Kb]
        คำสั่ง SP 2566  [8,734 Kb]
        ข้อสั่งการประจำปี 2566  [111 Kb]
 
วันที่ : 24 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 14:08 น.   แก้ไขล่าสุด : 26 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 22:42 น.
ผู้บันทึก : นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]