การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้ใช้ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.)”
      ในวันพุธที่ 8 มีนาคม 2566
ณ โรงแรมเซ็นทารา ริเวอร์ไซด์ เชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบคัดกรองการใช้สารเสพติด  [920 Kb]
        นิยามและคำจำกัดความของคำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับโครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด  [751 Kb]
        โครงการช่วยเหลือผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคมจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566  [631 Kb]
        รายละเอียดแนวคิดการฟื้นฟูสภาพทางสังคม ของศูนย์ฟื้นฟูสภาพทางสังคม (ระยะเวลา 15)  [286 Kb]
        ตารางหลักสูตร 15 วัน  [295 Kb]
        มติ ครม 28 กุมภาพันธ์ 2566 เรื่องที่ 32  [927 Kb]
        ระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพ ผู้ติดยาเสพติด (บสต.)  [4,704 Kb]
        กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ  [136 Kb]
        คู่มือการใช้งานระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) หน้า 120 - 220  [12,883 Kb]
        คู่มือการใช้งานระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) หน้า 39-119  [11,900 Kb]
        คู่มือการใช้งานระบบการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดของประเทศ (บสต.) หน้า 1-38  [13,708 Kb]
 
วันที่ : 07 มีนาคม 2566 เวลา 16:36 น.
ผู้บันทึก : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]