ตัวอย่างเอกสารการเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ/เงินนอก ฯ
      ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงิน
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญาเงินยืม  [29 Kb]
        เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   [31 Kb]
        บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน เพื่อล้างหนี้สัญญาเงินยืม  [54 Kb]
        บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน  [54 Kb]
        ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  [24 Kb]
        ใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร   [24 Kb]
        บันทึกขออนุมัติดำเนินงาน  [54 Kb]
 
วันที่ : 25 มีนาคม 2566 เวลา 20:24 น.
ผู้บันทึก : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]