การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2566
      กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ  (Service plan) สาขายาและสารเสพติด จังหวัดเชียงใหม่” ครั้งที่ 2/2566
ในวันที่ 19 เมษายน 2566 ณ ห้องประชุมศรีเวียงพิงค์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        คู่มือแนวทางการบันทึกข้อมูล บสต.(โครงการช่วยเหลือผู้เสพหรือผู้ติดยาเสพติด)  [1,232 Kb]
        แนวทางการรับ-ส่งต่อบำบัดรักษา ศาล 20 เม.ย. 66  [1,242 Kb]
        การบันทึกข้อมูลระบบข้อมูลการบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด บสต.  [3,044 Kb]
        ผลการดำเนินงานด้านการบำบัดฟื้นฟู ผู้ป่วยยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่  [6,286 Kb]
 
วันที่ : 19 เมษายน 2566 เวลา 21:17 น.   แก้ไขล่าสุด : 25 เมษายน 2566 เวลา 10:46 น.
ผู้บันทึก : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]