ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 (เดือนเมษายน 2566)
      จำนวน 5 เรื่อง ได้แก่
- ขอดูสัญญาจ้างบุคคล
- ขอให้ออกหนังสือรับรอง
- ข้อเสนอของผู้เสนอราคา
- ข้อมูลค่ารักษาพยาบาล
- ความเห็นหรือคาแนะนาภายในหน่วยงาน
เอกสารดาวน์โหลด
        บทความ เดือนเมษายน 2566  [288 Kb]
 
วันที่ : 23 พฤษภาคม 2566 เวลา 09:38 น.
ผู้บันทึก : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]