การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง (SMI-V) จังหวัดเชียงใหม่”
      วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        พระราชบัญญัติสุขภาพจิต พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2562  [3,001 Kb]
        นโยบายและแนวทางการเฝ้าระวัง ค้นหา ส่งต่อ บำบัด และดูแลติดตาม ผู้ป่วยยาเสพติดที่มีอาการทางจิต  [2,868 Kb]
        บทบาทของกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นนคงของมนุษย์ (พม.)  [8,469 Kb]
        กำหนดการประชุมเชิงปฏิบัติการ  [113 Kb]
        ถอดบทเรียนหนองบัวลำภู  [14,304 Kb]
        ถอดบทเรียนสู่การดำเนินงานSMI-V (หนองบัวลำภู)  [7,903 Kb]
        SOPs SMIV  [12,606 Kb]
 
วันที่ : 29 พฤษภาคม 2566 เวลา 19:36 น.   แก้ไขล่าสุด : 02 มิถุนายน 2566 เวลา 19:33 น.
ผู้บันทึก : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]