ประวัติสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
      สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เดิมมีที่ทำการอยู่ที่ อาคารศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ (หลังเก่า) ปัจจุบันเป็นหอศิลปวัฒนธรรมจังหวัดเชียงใหม่ อยู่ตรงอนุสาวรีย์สามกษัตริย์ เนื่องจากอาคารศาลากลาง จังหวัดเชียงใหม่หลังเดิมคับแคบ กระทรวงสาธารณสุขจึงได้อนุมัติงบประมาณ ให้สร้างอาคารสำนักสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่(อาคารปัจจุบันนี้) โดยเปิดทำการ ตั้งแต่ พ.ศ. ๒๕๑๗ เป็นต้นมา
ที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ในอดีต
 
ที่ทำการสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ปัจจุบัน
      ผู้ดำรงตำแหน่งสาธารณสุขจังหวัด ก่อนวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ซึ่งสังกัดกรมสาธารณสุขกระทรวงมหาดไทย เรียกว่า “แพทย์หลวงประจำท้องที่” และ “แพทย์ประจำจังหวัด” ตามลำดับและมีรายนามผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้
            ๑. พระบำราบนราการ
            ๒. หลวงกสิวัฒน์ วิบูลย์เวช
            ๓. หลวงอายุรกิจโกศล
            ๔. ขุนเฉลิมอาติแพทย์
            ๕. นายแพทย์ เปี่ยม มุสิกภุมมะ
            ๖. นายแพทย์สมบูรณ์ มณเฑียรมณี
            ๗. นายแพทย์ชลอ จันทร์สุวรรณ
            ๘. นายแพทย์นัดดา ศรียาภัย
      ต่อมาหลังวันที่ ๑๐ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๐๒ ได้เปลี่ยนชื่อเรียกว่า “อนามัยจังหวัด” และมีรายนามผู้ดำรงตำแหน่งดังนี้
            ๑. นายแพทย์อมร นนทสุต ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๐๓ – ๓๐ เม.ย. ๒๕๑๐
            ๒. นายแพทย์สุธรรม หิรัญนิรมล ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ พ.ค. ๒๕๑๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๓
            ๓. นายแพทย์ปรีชา ดีสวัสดิ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๑๓ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๑๗
      หลังจากนั้นจึงได้ทำการเปลี่ยนชื่ออนามัยจังหวัดมาเป็น สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด ซึ่งมีรายนามผู้ดำรงตำแหน่ง “นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัด” ดังนี้
            ๑. นายแพทย์จำรูญ ศิริพันธ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๑๗ – ๙ พ.ค. ๒๕๑๘
            ๒. นายแพทย์อุทัย สุประดิษฐ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ มี.ค. ๒๕๑๘ – ๓๐ ต.ค. ๒๕๒๗
            ๓. นายแพทย์อนันต์ ลาภสมทบ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๒๘ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๔
            ๔. นายแพทย์ทวีศักดิ์ บัวน้ำจืด ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๓๔ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๓๕
            ๕. นายแพทย์ธงชัย เติมประสิทธิ์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๓๕ – ๑๔ พ.ย. ๒๕๔๐
            ๖. นายแพทย์ธำรงค์ สมบุญตนนท์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๗ พ.ย. ๒๕๔๐ – ๑๓ ต.ค. ๒๕๔๒
            ๗. นายแพทย์วุฒิไกร มุ่งหมาย ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑๔ ต.ค. ๒๕๔๒ – ๖ มิ.ย. ๒๕๔๖
            ๘. นายแพทย์รัฐวุฒิ สุขมี ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๙ มิ.ย. ๒๕๔๖ – ๓๑ ส.ค. ๒๕๕๐
            ๙. นายแพทย์วัฒนา กาญจนกามล ดำรงตำแหน่ง วันที่ ๓ ก.ย. ๒๕๕๐ – ๓๐ ก.ย. ๒๕๕๖
            ๑๐. นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๖ – ๓๐ ก.ย. ๕๙
            ๑๑. ร้อยเอกภูรีวรรธน์ โชคเกิด ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๑ ต.ค. ๒๕๕๙ – ๘ ก.พ. ๒๕๖๒
            ๑๒. นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ ดำรงตำแหน่ง ตั้งแต่วันที่ ๒๖ มี.ค. ๒๕๖๒ – ปัจจุบัน


Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]