:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::
 
   


  หมอพร้อม Digital ID ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

    หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)
    หนังสือประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

  ระบบบริการออนไลน์


  ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 
 การดูแลผู้ป่วยจิตเวช ผู้ใช้สารเสพติดที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง จังหวัดเชียงใหม่  
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ การดูแลผู้ป่วยจิตเวช/ผู้ใช้สารเสพติด ที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก่อความรุนแรง
      ณ วันที่ : 02 มิย. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 16
 
 การประเมินมาตรฐานอนามัยแม่และเด็ก ปี 2566 โรงพยาบาลแม่วาง  
  วันที่ 1 มิถุนายน 2566 กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ร่วมกับคณะกรรมการพัฒน
      ณ วันที่ : 01 มิย. 66   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]   view : 45
 
 การประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์ และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จังหวัดเ  
  วันที่ 1 มิถุนายน 2566 กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพฯ จัดประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระร
      ณ วันที่ : 01 มิย. 66   โดย : นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ [สสจ.เชียงใหม่ : พัฒนาคุณภาพ ฯ]   view : 25

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้....        ทรัพยากรบุคคล01 มิย. 66  [ view : 327 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคลให้ส่งผลงาน ....        ทรัพยากรบุคคล25 พค. 66  [ view : 555 ]
  ประกาศรับสมัครเพื่อสรรหาและลือกสรรเป็นพนักงานร....        ทรัพยากรบุคคล15 พค. 66  [ view : 1,563 ]
  ประกาศรับสมัครเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแ....        ทรัพยากรบุคคล11 พค. 66  [ view : 629 ]
  รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกประเมินบุคคล....        ทรัพยากรบุคคล09 พค. 66  [ view : 646 ]
  ประกาศบัญชีผู้ได้รับคัดเลือกข้าราชการเพื่อรับย้....        ทรัพยากรบุคคล18 เมย. 66  [ view : 1,754 ]

  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้ป่วยจิตเว....        สุขภาพจิตและยาเสพติด : 29 พค. 66  [ view : 94 ]
  ขอเชิญร่วมงาน "วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่" ....        บริหารทั่วไป : 02 มิย. 66  [ view : 13 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกร....        ยุทธศาสตร์ : 01 มิย. 66  [ view : 50 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกร....        ยุทธศาสตร์ : 03 พค. 66  [ view : 463 ]
  การประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเ....        พัฒนาคุณภาพ ฯ : 01 มิย. 66  [ view : 38 ]
  ซ้อมแผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในการดูแลผู้ป....        สุขภาพจิตและยาเสพติด : 01 มิย. 66  [ view : 29 ]

  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา....        สสอ.กัลยาณิวัฒนา25 มค. 61  [ view : 1,446 ]
  อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรว....        สสอ.แม่ออน18 พค. 65  [ view : 1,310 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม 2566....        สสอ.พร้าว09 พย. 65  [ view : 1,336 ]
  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง 2566 ....        สสอ.เวียงแหง17 ธค. 64  [ view : 1,434 ]
  ITA สสอ.จอมทอง        สสอ.จอมทอง30 ธค. 64  [ view : 1,395 ]
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม อ.แ....        สสอ.แม่แจ่ม25 ตค. 65  [ view : 1,350 ]

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  แผนจัดซื้อจัดจ้างขยายเขตระบบไฟฟ้าและประปา สำน....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ01 พค. 66  [ view : 180 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อลิฟต์โดยสารฯ พร้อม....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ25 เมย. 66  [ view : 198 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ05 เมย. 66  [ view : 267 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 1 ....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 มีค. 66  [ view : 1,431 ]
  ประกาศประกวดราคาซื้อลิฟต์โดยสาร ขนาดบรรทุกไม่....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ15 มีค. 66  [ view : 1,409 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้า....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ14 มีค. 66  [ view : 1,333 ]

  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 1,354 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 1,325 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 1,289 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 1,306 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 1,342 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 1,305 ]

  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กันยายน 2565....        นงคราญ ทองสุข14 พย. 65  [ view : 1,327 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 1,359 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มกราคม 2565....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 1,315 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ธันวาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์25 มีค. 65  [ view : 1,312 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤศจิกายน 256....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์11 กพ. 65  [ view : 1,325 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ตุลาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์30 ธค. 64  [ view : 1,320 ]

  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง เมษายน 2566        ลักขณา คำปวน23 พค. 66  [ view : 62 ]
  งบทดลอง มีค.66        ลักขณา คำปวน12 เมย. 66  [ view : 248 ]
  งบทดลอง กพ.66        ลักขณา คำปวน14 มีค. 66  [ view : 1,348 ]
  งบทดลอง มค.66        ลักขณา คำปวน14 กพ. 66  [ view : 1,286 ]
  งบทดลอง ธค.65        ลักขณา คำปวน12 มค. 66  [ view : 1,329 ]
  งบทดลอง พย.65        ลักขณา คำปวน15 ธค. 65  [ view : 1,322 ]

  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  การประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชาน....        นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์  :01 มิย. 66  [ view : 38 ]
  การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์  :31 พค. 66  [ view : 74 ]
  เอกสารรายงานการดำเนินงาน IMC และ ไตรมาส 1-3....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :15 พค. 66  [ view : 134 ]
  การประชุมประเมินผลการใช้โปรแกรม CM-HIS และ Speedy Tele ในการ....        นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์  :12 เมย. 66  [ view : 527 ]
  คู่มือการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จ.เชียงใหม่....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :12 เมย. 66  [ view : 258 ]
  คำสั่งคณะกรรมการService Planจังหวัดเชียงใหม่ ปี2566....        นางสุทิชา นากสุก  :01 มีค. 66  [ view : 1351 ]
  ใบสมัคร พอ.สว.จังหวัดเชียงใหม่....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :18 มค. 66  [ view : 1416 ]
  รายงานผลการดำเนินงานไตรมาสที่ 1 ปีงบประมาณ 2566....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :13 มค. 66  [ view : 1310 ]
  การพัฒนาสถานบริการสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ตามนโยบ....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :13 มค. 66  [ view : 1521 ]
  คู่มือรับส่งต่อผู้ป่วย จ.เชียงใหม่และโซนล้านนา1....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :11 มค. 66  [ view : 1372 ]
  พิธีเปิดการอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไ....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :09 พค. 66  [ view : 142 ]
  VDO การตรวจพัฒนาการตามช่วงวัย....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :03 มีค. 66  [ view : 1375 ]
  เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2566....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :19 กพ. 66  [ view : 1333 ]
  เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2565....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :30 มค. 65  [ view : 1334 ]
  ตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 มค. 66  [ view : 1477 ]
  โปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :09 มค. 66  [ view : 1342 ]
  การขับเคลื่อนการดำเนินงานตำบลมหัศจรรย์ 1,000 วัน Plus สู่ 2,....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :22 ธค. 65  [ view : 1538 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานทารกแรกเกิดและเด็กปฐมวั....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :22 ธค. 65  [ view : 1346 ]
  เอกสารการดำเนินงานโครงการพัฒนาระบบสุขภาพเมืองเป็นมิตรกับผู้ส....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :02 ธค. 65  [ view : 1419 ]
  เอกสารโครงการป้องกันการคลอดก่อนกำหนด ปี 2565....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 พค. 65  [ view : 1387 ]
  ขอเชิญร่วมงาน "วิ่งเพื่อลมหายใจเชียงใหม่" ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :02 มิย. 66  [ view : 13 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทำบุญทอดผ้าป่าสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :31 พค. 66  [ view : 21 ]
  ขอเรียนเชิญร่วมทอดผ้าป่ามหากุศล "ช่วยชีวิติสตรีไทย ปลอดภัยมะ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :24 พค. 66  [ view : 54 ]
  ."โครงการสินเชื้อที่อยู่อาศัยเพื่อบุคลากรภาครัฐ Q2 ปี ๒๕๖๖"....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 พค. 66  [ view : 92 ]
  การจัดฉลองพระชนมายุ ๘ รอบ สมเด้จพระอริยวงศาคตญาต สมเด็จพระส....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 พค. 66  [ view : 47 ]
  ขอความอนุเคราะห์แจ้งเจ้าหน้าที่ทราบ การแข่งขันชกมวยไทยการกุศ....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :23 พค. 66  [ view : 78 ]
  ขอเชิญชวนบริจาคเงินโดยเสด็จพระราชการกุศลบำรุงสภากาชาดไทย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :19 พค. 66  [ view : 80 ]
  สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านแปะ ประกาศทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :16 พค. 66  [ view : 66 ]
  การถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :16 พค. 66  [ view : 64 ]
  ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรณรงค์บริจาคโลหิตเนื่องในวัน....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :10 พค. 66  [ view : 97 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีค....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :29 พค. 66  [ view : 94 ]
  ซ้อมแผนพัฒนาระบบการแพทย์ฉุกเฉิน ในการดูแลผู้ป่วยวิกฤติฉุกเฉิ....        นางญาณี ศิริวรรณ์  :01 มิย. 66  [ view : 29 ]
  การประชุมเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนเผชิญเหตุผู้ป่วยจิตเวชยาเส....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :26 พค. 66  [ view : 68 ]
  การประชุมเตรียมความพร้อมการซ้อมแผนเผชิญเหตุผู้ป่วยจิตเวชยาเส....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :16 พค. 66  [ view : 108 ]
  การประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจ....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :25 เมย. 66  [ view : 283 ]
  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan)สาขายาและสารเสพติด จั....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :19 เมย. 66  [ view : 588 ]
  การประชุมแนวทางการดูแลผู้ป่วยจิตเวชที่มีความเสี่ยงสูงต่อการก....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :19 เมย. 66  [ view : 505 ]
  นโยบายจังหวัดเชียงใหม่ปลอดภัยจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และควันบ....        นางญาณี ศิริวรรณ์  :05 เมย. 66  [ view : 274 ]
  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง กำหนดแนวทางในการดำเนินงานตามพร....        นางญาณี ศิริวรรณ์  :05 เมย. 66  [ view : 734 ]
  ตัวอย่างเอกสารการเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ/เงินนอก ฯ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :25 มีค. 66  [ view : 322 ]
  template claim_er        งานประกันสุขภาพ  :24 พค. 66  [ view : 100 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนเม.ย. ....        งานประกันสุขภาพ  :22 พค. 66  [ view : 60 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0466และ C....        งานประกันสุขภาพ  :22 พค. 66  [ view : 108 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนเม.ย. 66....        งานประกันสุขภาพ  :22 พค. 66  [ view : 61 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน เมย66....        งานประกันสุขภาพ  :18 พค. 66  [ view : 92 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนเมษายน25....        งานประกันสุขภาพ  :10 พค. 66  [ view : 95 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนเมษายน 2566....        งานประกันสุขภาพ  :10 พค. 66  [ view : 107 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :10 พค. 66  [ view : 84 ]
  ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_....        งานประกันสุขภาพ  :08 พค. 66  [ view : 143 ]
  เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนมี.ค. ....        งานประกันสุขภาพ  :01 พค. 66  [ view : 138 ]
  หนังสือรับรองโครงการเสริมสร้างสุขภาพทางการเงิน Happy money p....        -ทรัพยากร -  :14 พย. 65  [ view : 1342 ]
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิคัดเลือกรับย้ายพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพ....        -ทรัพยากร -  :16 มีค. 66  [ view : 1765 ]
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมฯ....        -ทรัพยากร -  :15 มีค. 66  [ view : 1395 ]
  แนวทางการทำผลงาน สายงานพยาบาลศาสตร์....        -ทรัพยากร -  :13 มีค. 66  [ view : 1564 ]
  คณะกรรมการกลั่นกรองการประเมินผลงานวิชาการระดับจังหวัด....        -ทรัพยากร -  :24 กพ. 66  [ view : 1508 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ลว.24 กุมภาพันธ์ 2566....        -ทรัพยากร -  :01 มีค. 66  [ view : 1679 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมิน ลว.7 กุมภาพันธ์ 2566....        -ทรัพยากร -  :09 กพ. 66  [ view : 1573 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ( 32 ราย)....        -ทรัพยากร -  :24 มค. 66  [ view : 1530 ]
  ประกาศรายชื่อข้าราชการ(สายงานแพทย์ ทันตแพทย์ เภสัชกร)ที่ได้ร....        -ทรัพยากร -  :24 มค. 66  [ view : 1691 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติย้ายสถานที่ปฏิบัติราชการ รอบ....        -ทรัพยากร -  :24 มค. 66  [ view : 1499 ]
  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร....        นายทศพล จีโน  :28 ธค. 65  [ view : 1325 ]
  โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดี....        นายทศพล จีโน  :28 ธค. 65  [ view : 1359 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 1401 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 1336 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 1342 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 1323 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 1333 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 1316 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 1392 ]
  รับสมัครคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราว ....        นางสาววราภรณ์ ธรรมสอน  :23 กย. 64  [ view : 1309 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :01 มิย. 66  [ view : 50 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :03 พค. 66  [ view : 463 ]
  การตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.....        MissPhraeophan Punchaidee  :18 พค. 66  [ view : 258 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียง....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :16 พค. 66  [ view : 172 ]
  เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ....        MissPhraeophan Punchaidee  :20 เมย. 66  [ view : 294 ]
  รายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ (แบบรายงาน ตก....        MissPhraeophan Punchaidee  :23 มีค. 66  [ view : 385 ]
  ผัง แบบฟอร์ม การจัดทำแผนงานฯ โครงการ 2566....        MissWanthana Tanaset  :27 เมย. 66  [ view : 561 ]
  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณ....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :10 เมย. 66  [ view : 295 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :31 มีค. 66  [ view : 327 ]
  บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) จากการตรวจราชการและนิเท....        MissPhraeophan Punchaidee  :05 มีค. 66  [ view : 1840 ]
  การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด 2....        กลุ่มกฎหมาย  :20 กพ. 66  [ view : 1357 ]
  แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มี....        กลุ่มกฎหมาย  :17 กพ. 66  [ view : 1442 ]
  แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของกระทรว....        กลุ่มกฎหมาย  :26 มค. 66  [ view : 1330 ]
  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช....        กลุ่มกฎหมาย  :06 มค. 66  [ view : 1348 ]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ดการแจ้งเบาะแสการทุจริตข....        กลุ่มกฎหมาย  :08 ธค. 65  [ view : 1325 ]
  การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิ....        กลุ่มกฎหมาย  :08 ธค. 65  [ view : 1455 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :31 ตค. 65  [ view : 1321 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :25 ตค. 65  [ view : 1344 ]
  ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายแล....        กลุ่มกฎหมาย  :19 เมย. 65  [ view : 1395 ]
  ประชาสัมพันธ์ช่องทางในการร้องเรียนร้องทุกข์ ปัญหาคุณธรรม จริ....        กลุ่มกฎหมาย  :21 มีค. 65  [ view : 1361 ]
  ประชุมวางแผนการจัดระบบการให้บริการทันตกรรม....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :23 กพ. 66  [ view : 1435 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 5/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 เมย. 65  [ view : 1413 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การบริการทันตกรรมวิถีใหม่สำหรับ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :30 มีค. 65  [ view : 1350 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกลการจัดบริการ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 มีค. 65  [ view : 1355 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 มีค. 65  [ view : 1370 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการยิ้มสวย เสียงใส” จ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 มีค. 65  [ view : 1347 ]
  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 กพ. 65  [ view : 1395 ]
  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :01 มีค. 64  [ view : 1380 ]
  แนวทางปฏิบัติในการดำเนินกิจกรรมเฝ้าระวังทันตฯ ตชด พอสว 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :08 กพ. 65  [ view : 1348 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนากลไกการจัดบริการและพ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :25 มค. 65  [ view : 1356 ]
  ลงทะเบียนอบรมการขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :02 ธค. 65  [ view : 1467 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางวิสุดา เนวิลัย  :17 สค. 63  [ view : 1363 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 พค. 62  [ view : 1327 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 1323 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 1300 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางวิสุดา เนวิลัย  :07 ธค. 61  [ view : 1351 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :04 ธค. 61  [ view : 1345 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 1329 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 1366 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :26 เมย. 61  [ view : 1424 ]
  กระบวนการควบคุมและกำกับตามประเด็นITA สำนักงานสาธารณสุขจังหวั....        นายพิรุณ อินตา  :14 มีค. 66  [ view : 1359 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี25....        นายพิรุณ อินตา  :15 พย. 65  [ view : 1390 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2566....        นายพิรุณ อินตา  :21 ตค. 65  [ view : 1399 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2566....        นายพิรุณ อินตา  :06 ตค. 65  [ view : 1565 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมปีงบประมาณ2566....        นายพิรุณ อินตา  :04 ตค. 65  [ view : 1326 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2565....        นายพิรุณ อินตา  :22 ธค. 64  [ view : 1326 ]
  แบบฟอร์มรายงานโรงพยาบาลอาหารปลอดภัยจ.เชียงใหม่ปีงบ2564(ต.ค63....        นางสาวแคทรียา ทองสอดแสง  :18 พย. 64  [ view : 1361 ]
  หนังสือส่งตัวตรวจสอบประวัติอาชญากรรมสำหรับปลูกกัญชง....        นายพิรุณ อินตา  :28 ตค. 64  [ view : 1356 ]
  การสืบราคาวัสดุการแพทย์ประจำปี2565....        นายพิรุณ อินตา  :18 ตค. 64  [ view : 1439 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่....        นายพิรุณ อินตา  :08 ตค. 64  [ view : 1350 ]
  คู่มือการดำเนินงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขน....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :22 ธค. 64  [ view : 1379 ]
  คำแนะนำการระบายอากาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :03 พย. 64  [ view : 1340 ]
  ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโ....        นางพรทิพย์ มธุรวาทิน  :13 เมย. 64  [ view : 1346 ]
  วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 1364 ]
  แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 1394 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 1356 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 1350 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1310 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1307 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1303 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 เมย. 61  [ view : 1350 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มกฎหมาย  :08 มีค. 61  [ view : 1346 ]
  สสจ.เชียงใหม่ ส่งมอบมอบ “พระพุทธสิหิงค์ (จำลอง)”พระสำคัญประจ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :23 มีค. 66  [ view : 235 ]
  สสจ.เชียงใหม่ อัญเชิญ "พระพุทธสิหิงค์" พระสำคัญประจำจังหวัดเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :23 มีค. 66  [ view : 295 ]
  ชายวัย 62 ปี ถูกต้นไม้ล้มทับขา กระดูกหักทิ่มทะลุ มีแผลเปิดขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :16 กพ. 66  [ view : 1373 ]
  สสจ.ชม เตือนประชาชนป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากภัยฝุ่นละอองขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 1447 ]
  สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดจัดเป็นเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 1324 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 1383 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 1290 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1302 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1312 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 1352 ]
  พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติทีมในระดับอำเภอและต....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :30 พย. 64  [ view : 1351 ]
  ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงาน เรื่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 มิย. 64  [ view : 1323 ]
  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวา....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :30 มีค. 64  [ view : 1372 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 1315 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1388 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1314 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1341 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1337 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 1340 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1338 ]
  เอกสารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กพ. 66  [ view : 1461 ]
  แนวทางการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์....        ผู้ดูแลระบบ  :05 มค. 66  [ view : 1359 ]
  เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 มค. 64  [ view : 1380 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovatio....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 ตค. 63  [ view : 1312 ]
  ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 ตค. 63  [ view : 1320 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 สค. 63  [ view : 1316 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 1330 ]
  เอกสารประกอบการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณส....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :17 กพ. 63  [ view : 1323 ]
  เอกสารการประชุมทดสอบการใช้งานระบบส่งต่อ (Thai Refer)....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :06 ธค. 62  [ view : 1346 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :01 ตค. 62  [ view : 1324 ]