ตัวอย่างเอกสารการเบิก-จ่าย เงินงบประมาณ/เงินนอก ฯ
 
      ตัวอย่างเอกสารประกอบการขอเบิกจ่ายเงิน
เอกสารดาวน์โหลด
        สัญญาเงินยืม  [29 Kb]
        เอกสารเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ   [31 Kb]
        บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน เพื่อล้างหนี้สัญญาเงินยืม  [54 Kb]
        บันทึกขออนุมัติจ่ายเงิน  [54 Kb]
        ใบสำคัญรับเงินค่าอาหาร, ค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  [24 Kb]
        ใบสำคัญรับเงินค่าสมนาคุณวิทยากร   [24 Kb]
        บันทึกขออนุมัติดำเนินงาน  [54 Kb]
 
ณ วันที่ : 25 มีค. 66 เวลา 20:24 น.  โดย :  นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]