การประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชานุเคราะห์และผู้ด้อยโอกาสในสังคม จังหวัดเชียงใหม่
 
      วันที่ 1 มิถุนายน 2566 เวลา 09.30 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุม 3 ชั้น 3 อาคารอ านวยการ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่
เอกสารดาวน์โหลด
        3.2ประกาศ64  [1,230 Kb]
        3.1.ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องเพื่อพิจารณา  [235 Kb]
        2.5.2Living Waters Foundation Projects  [3,146 Kb]
        2.3รายละเอียดการช่วยเหลือของพม  [1,998 Kb]
        2.1.สรุปผลการดำเนินงาน  [2,134 Kb]
        วาระการประชุม  [61 Kb]
 
ณ วันที่ : 01 มิย. 66 เวลา 13:26 น.  โดย :  นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : พัฒนาคุณภาพ ฯ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]