MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
 
      MOIT 4 หน่วยงานมีการวางระบบการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567
เอกสารดาวน์โหลด
        แบบฟอร์เผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน ไตรมาส 2  [99 Kb]
        บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ขอเผยแพร่ ไตรมาส 2  [235 Kb]
        งบลงทุน ไตรมาส 2  [256 Kb]
        งบดำเนินงาน ไตรมาส 2  [256 Kb]
        MOIT 4 ข้อ 3 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบ2567  [350 Kb]
        MOIT 4 ข้อ 2 หนังสือแจ้งโอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่าย 2567  [405 Kb]
        MOIT ข้อ 3 3 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  [90 Kb]
        MOIT 4 ข้อ 3 2 บันทึกข้อความ แสดงหลักฐานชุดใบสำคัญการเบิกจ่าย ปีงบประมาณ 2567  [129 Kb]
        MOIT 4 ข้อ 3.1 หนังสือแจ้งเวียนหลักฐานเกี่ยวกับแนวทางการตรวจสอบ  [143 Kb]
        MOIT 4 ข้อ 2.3 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูล งบดำเนินงาน  [69 Kb]
        MOIT 4 ข้อ 2.2 บันทึกข้อความ รายงานผลการดำเนินการ งบดำเนินงาน งบลงทุน   [150 Kb]
        MOIT 4 ข้อ 2.1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ ขอเผยแพร่  [178 Kb]
        MOIT ข้อ 1 5 แบบฟอร์มการขอเผยแพร่ข้อมูลผ่านเว็บไซต์หน่วยงาน  [90 Kb]
        MOIT ข้อ1 4 คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศหรือปลดประกาศ  [98 Kb]
        MOIT 4 ข้อ1 1 บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบแผน ขอเผยแพร่  [133 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 26 มีค. 67 เวลา 19:06 น.  โดย :  นางโสภาพร เล็กไม่น้อย [สสอ.หางดง]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]