MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
 
      MOIT 2 หน่วยงานมีการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารที่เป็นปัจจุบัน
เอกสารดาวน์โหลด
        MOIT 2 ข้อ 18 (18.3) ผลการดำเนินการตามแผนจัดซื้อจัดจ้าง 1  [140 Kb]
        MOIT2 ข้อ 18 18.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณ  [2,858 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 18.2 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบ2567  [350 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 18 18.1 รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง จัดหาพัสดุ 2566  [327 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 17 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการทุจริตแลtประพฤติมิชอบ 2566 รอบ 12  [132 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 16 รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงาน 2566 12 เดือน  [133 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 15 คู่มือขั้นตอนการให้บริการ ภารกิจให้บริการประชาชน  [316 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 14 คู่มือการปฏิบัติงานตามภารกิจหลักและภารกิจสนับสนุน  [363 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 13 คู่มือการปฏิบัติงานการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ  [413 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 12 คู่มือการดำเนินงานการจัดการเรื่องร้องเรียน  [132 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 11 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และผลการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีของหน่วยงาน  [53 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 10 รายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน  [53 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 9 แผนปฏิบัติราชการ ปีงบ2567  [350 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 8 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน  [87 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 7 ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ของประเทศ โดยรวม  [2,448 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 6 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข  [524 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 5 ข้อกำหนดจริยธรรม ขรก สปสธ 2564  [663 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 4 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน  [137 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 3 พ.ร.บ.มาตรฐานทางจริยธรรม พ ศ 2562   [217 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 2 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม กระทรวงส  [90 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 1 1.8 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น  [282 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 1 1.7 ข้อมูลการติดต่อ ที่อยู่ หมายเลขโทรศัพท์ หมายเลขโทรสาร แผนที่ตั้งหน่วยงาน  [138 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 1. 1.6 ข่าวประชาสัมพันธ์ ที่แสดงข้อมูลข่าวสารที่เกี่ยวกับการดำเนินงาน  [140 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 1 1.5 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงาน หรือปฏิบัติงานของหน่วยงาน  [204 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 1 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงานตามกฎหมาย ที่เกี่ยวข้อง  [88 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 1 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน  [113 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 1.1.2 นโยบายผู้บริหาร  [87 Kb]
        MOIT 2 ข้อ 1 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน  [88 Kb]
 
ณ วันที่ : 29 ธค. 66 เวลา 13:12 น.  โดย :  นางโสภาพร เล็กไม่น้อย [สสอ.หางดง]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]