ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

1 2 3 4 5 . . .112 Next
 1. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี         view : 25
      ณ วันที่ : 30 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ศูนย์สนับสนุนบริการสุขภาพที่ ๑ ขอแจ้งเปลี่ยนเลขหมายเลขโทรศัพท์         view : 41
      ณ วันที่ : 30 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. การให้บริการคลีนิกแพทย์แผนไทยและจิตเวชทางเลือก         view : 29
      ณ วันที่ : 30 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ประชาสัมพันธ์ เชิญชวนร่วมสมัครและเสนอรายชื่อสตรี บุคคล และหน่วยงานองค์กรดีเด่น เพื่อประกาศเกียรติคุณเนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2567         view : 90
      ณ วันที่ : 29 พย. 66   โดย : นางสาวปทิตตา อินล๊อกฟอง [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]
 5. อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตรการตลาด         view : 82
      ณ วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอเชิญร่่วมเป็นเจ้าภาพไถ่ชีวิตโต-กรนะบือ         view : 61
      ณ วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ขอเชิญร่วมกิจกรรมพิเศษ"วันรวมดวงใจเยาวชนไทย ผู้ประพฤติดี มีคุณธรรม รักชาติ ศาสน์กษัตริย์"         view : 47
      ณ วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. แจ้งย้ายที่ีทำการสำนักงานการบินพลเรื่อนแห่งประเทศไทย         view : 41
      ณ วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่าสามัคคี ณ วัดธรรมธีราราม อ.เมือง จ.บุรัรัมย์         view : 63
      ณ วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ขอบอกบุญงานทอดถวายกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖         view : 52
      ณ วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. ขอสนับสนุนงาน "วิ่งสนุกปลูกปัญญา ครั้งที่ ๒"         view : 62
      ณ วันที่ : 22 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนต.ค. 66         view : 51
      ณ วันที่ : 21 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 13. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2567 เดือนต.ค. 66         view : 61
      ณ วันที่ : 21 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 14.  รายงานและข้อสั่งการ การประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 8/2566          view : 115
      ณ วันที่ : 21 พย. 66   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 15. ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนตุลาคม2566 รอบที่ 1,2         view : 120
      ณ วันที่ : 08 พย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 21 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 16. รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและประเมินผล (กวป.) สสจ.เชียงใหม่ ครั้งที่ 9/2566         view : 547
      ณ วันที่ : 02 พย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 พย. 66   โดย : MissWanthana Tanaset [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 17.  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ (กกบ.) ครั้งที่ 7/2566          view : 528
      ณ วันที่ : 27 กย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 พย. 66   โดย : นางสาวอัญชิสา บางเขียว [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนายุทธศาสตร์สาธารณสุข]
 18. เอกสารประกอบการลาศึกษา         view : 1,802
      ณ วันที่ : 25 พย. 62   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 20 พย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 19. แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 12/2566 กย66         view : 98
      ณ วันที่ : 17 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 20. แจ้งการโอนเงินชดเชยผู้มีปัญหาสถานะและสิทธิ (PP_STATE)ครั้งที่ 11/2566 เดือน สค.66         view : 93
      ณ วันที่ : 17 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 21. ขอเรียนเชิญร่วมทำบุญสมทบทุนกฐินสามัคคี กรมการสนับสนุนบริการสุขภาพ ประจำปี ๒๕๖๖         view : 77
      ณ วันที่ : 16 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. การแต่งตั้งกงสุลกิตติมศักดิ์ต่างประเทศในประเทศไทย         view : 84
      ณ วันที่ : 16 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ขอเชิญชวนหน่วยงานร่วมส่งหนังสือเข้าประกวดหนังสือดีเด่น ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๗         view : 88
      ณ วันที่ : 16 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน สค66         view : 408
      ณ วันที่ : 07 กย. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 16 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 25. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567         view : 124
      ณ วันที่ : 15 พย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 26. คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนชมรมจริยธรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่          view : 101
      ณ วันที่ : 15 พย. 66   โดย : -ทรัพยากร - [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทรัพยากรบุคคล]
 27. ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนกิจกรรมงาน "วิ่งล่อง ท่องค่าย กองพลทหารราบที่ ๗"         view : 94
      ณ วันที่ : 14 พย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. เร่งรัดขึ้นทะเบียนบัตรประกันสุขภาพต่างด้าว CM_FO เดือนก.ย. 66         view : 76
      ณ วันที่ : 14 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 29. ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนก.ย. 66         view : 88
      ณ วันที่ : 14 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]
 30. ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว         view : 85
      ณ วันที่ : 14 พย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]