ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

1 2 3 4 5 . . .37 Next
 1. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ         view : 33
      ณ วันที่ : 28 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 2. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๖         view : 42
      ณ วันที่ : 28 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 3. ขอรับการอนุเคราะห์โอนรถตู้โอยสารเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์         view : 42
      ณ วันที่ : 28 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 4. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสาธารณสุขสามัคคี         view : 36
      ณ วันที่ : 27 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 5. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๖         view : 35
      ณ วันที่ : 27 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 6. ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผู้ที่ผ่านการประเมินประสบการณ์         view : 39
      ณ วันที่ : 27 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 7. ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖         view : 60
      ณ วันที่ : 25 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 8. กรมหม่อนไหมแจ้งช่องทางติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์         view : 62
      ณ วันที่ : 25 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 9. ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ละลึกเนื่องในโอกาสครบรอบ ๑๐๘ ปี         view : 58
      ณ วันที่ : 25 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 10. ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม         view : 79
      ณ วันที่ : 21 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 11. สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ.)แจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ         view : 78
      ณ วันที่ : 21 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 12. ขอเรียนเชิญเข้าร่วมพิธี ร่วมอนุโมทนา และขอความอนุเคราะห์ในการสนับสนุนการจัดงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 125
      ณ วันที่ : 12 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 13. สนง.คณะกรรมการการรักาาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติแจ้งช่องทางอิเล็กทรอนิกส์         view : 115
      ณ วันที่ : 12 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 14. เชิญชวนสั่งจองปฏิทินสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๖๗         view : 122
      ณ วันที่ : 12 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 15. ชอส่งหนังสือเวียนต่างๆ ที่ขอเชิญร่วมเป้นเจ้าภาพเนื่องในพิธีถวายผ้าพระกฐฺฺินพระราชทาน         view : 117
      ณ วันที่ : 12 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 16. ขอเชิญร่วมกุศลในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖         view : 161
      ณ วันที่ : 05 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 17. ขอเชิญชวนร่วมทำบุญในพิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 171
      ณ วันที่ : 05 กย. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 18. ธนาคารออมสิน แจ้งเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การใช้สินเชื้อสวัสดิการสำหรับข้าราชการ         view : 179
      ณ วันที่ : 29 สค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 19. พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖          view : 164
      ณ วันที่ : 29 สค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 20. ประชาสัมพันธ์สินเชื้อกรุงไทย         view : 189
      ณ วันที่ : 29 สค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 21. ความรู้เกี่ยวกับพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐         view : 171
      ณ วันที่ : 29 สค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 22. ขอเชิญร่วมทำบุญในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานของกระทรวงมหาดไทย         view : 145
      ณ วันที่ : 29 สค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 23. ศูนย์คุณธรรม(อง์กการมหาชน)กำหนดจัดงานสมัชชาคุณธรรมแห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓         view : 143
      ณ วันที่ : 29 สค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 24. ความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เข้าค่ายสุขภาพพี้งตนกสิกรรม         view : 135
      ณ วันที่ : 29 สค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 25. ขอเชิญร่วมเป็นเกียรติและอนุโมทนาถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน         view : 140
      ณ วันที่ : 28 สค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 26. สำนักงานเทศบาลตำบลฟ้าฮ่ามประกาศช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อราชการ         view : 164
      ณ วันที่ : 22 สค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 27. ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์และสั่งซื้อผลไม้มังคุตของสหกรณ์         view : 175
      ณ วันที่ : 22 สค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 28. แจ้งการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์ เชียงดาว         view : 196
      ณ วันที่ : 15 สค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 29. แจ้งการเปลี่ยนชื่อโรงเรียนศึกษาสงเคราะห์เชียงใหม่         view : 163
      ณ วันที่ : 15 สค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]
 30. กรมการค้าต่างประเทศแจ้งตราสัญลักษณ์ใหม่ ( Logo)         view : 175
      ณ วันที่ : 04 สค. 66   โดย : นางทองใบ ไชยวุฒิ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานบริหารทั่วไป]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]