:: สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ::
 
   


  หมอพร้อม Digital ID ระบบพิสูจน์และยืนยันตัวตน
  ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

    หนังสือแจ้งการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข (สำหรับการรับบริการทางการแพทย์และสาธารณสุข)
    หนังสือประกาศ ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับรับบริการและติดต่อราชการ พ.ศ. 2565 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่

  ระบบติดตามงานของผู้บริหาร

    แผนการจัดซื้อจัดจ้าง     ปฎิทิน การจัดประชุม/อบรม/สัมมนา
    ระบบ Key Performance Indicators (KPI)     ผลการดำเนินงานตามตัวชี้วัด
    ระบบติดตามผลการจัดส่งข้อมูล 43 แฟ้มมาตรฐาน     ระบบรายงานการสำรวจ HICI จังหวัดเชียงใหม่
    ระบบติดตามการบริหารยุทธศาสตร์ด้านสุขภาพ

  ระบบบริการออนไลน์


  ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่
 
 ประชาสัมพันธ์ SDG Summit (รู้ไหมว่าเราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ผ่านการร่วมมือกันของทุกภาคส่  
  #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในป
      ณ วันที่ : 29 กย. 66   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]   view : 22
 
 ประชาสัมพันธ์ SDG Summit (ร่วมสังคมแห่งความปรองดอง เคารพความแตกต่าง สร้างสังคมที่มั่นคงและมีความสุข)  
  #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในป
      ณ วันที่ : 29 กย. 66   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานไอที]   view : 24
 
 พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในส  
  วันที่ 27 กันยายน 2566 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการอบร
      ณ วันที่ : 28 กย. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : สุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 39

  ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้....        ทรัพยากรบุคคล29 กย. 66  [ view : 283 ]
  รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าการประเมิน เจ้าพนักงานสาธ....        ทรัพยากรบุคคล29 กย. 66  [ view : 300 ]
  ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนั....        ทรัพยากรบุคคล11 กย. 66  [ view : 2,107 ]
  ประกาศ การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับคั....        ทรัพยากรบุคคล06 กย. 66  [ view : 1,524 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล ระดับชำนาญการพิเศ....        ทรัพยากรบุคคล06 กย. 66  [ view : 721 ]
  ประกาศรับสมัครเพื่อประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนขึ้นแ....        ทรัพยากรบุคคล30 สค. 66  [ view : 1,017 ]

  ข่าวสารจาก สสจ. เชียงใหม่

  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวาระสมัชชาสุขภาพ เรื่....        สุขภาพจิตและยาเสพติด : 28 กย. 66  [ view : 48 ]
  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทา....        บริหารทั่วไป : 28 กย. 66  [ view : 33 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒....        บริหารทั่วไป : 28 กย. 66  [ view : 42 ]
  ขอรับการอนุเคราะห์โอนรถตู้โอยสารเพื่อกิจกรรมส....        บริหารทั่วไป : 28 กย. 66  [ view : 42 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธาร....        ยุทธศาสตร์ : 27 กย. 66  [ view : 125 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสาธารณสุขสามัคคี....        บริหารทั่วไป : 27 กย. 66  [ view : 36 ]

  ข่าวสารจากหน่วยงานในสังกัด สสจ.เชียงใหม่

  สำนักงานสาธารณสุขอำเภอกัลยาณิวัฒนา....        สสอ.กัลยาณิวัฒนา25 มค. 61  [ view : 2,070 ]
  อินโฟกราฟิกคณะกรรมการจริยธรรมสำนักงานปลัดกระทรว....        สสอ.แม่ออน18 พค. 65  [ view : 1,717 ]
  คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการชมรมจริยธรรม 2566....        สสอ.พร้าว09 พย. 65  [ view : 1,753 ]
  ITA สำนักงานสาธารณสุขอำเภอเวียงแหง 2566 ....        สสอ.เวียงแหง17 ธค. 64  [ view : 1,951 ]
  ITA สสอ.จอมทอง        สสอ.จอมทอง30 ธค. 64  [ view : 1,866 ]
  แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม อ.แ....        สสอ.แม่แจ่ม25 ตค. 65  [ view : 1,747 ]

  ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง สสจ. เชียงใหม่

  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบปร....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ13 กย. 66  [ view : 198 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคางานจ้างก่อสร้างอาคารจ่....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ12 กค. 66  [ view : 399 ]
  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างขยายเขตระบบจำห....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ11 กค. 66  [ view : 414 ]
  ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างเหมาแลปทันตก....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ28 มิย. 66  [ view : 481 ]
  ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกลางรพ.ด....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ23 มิย. 66  [ view : 467 ]
  (ร่าง)ประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายกล....        บริหารทั่วไป งานพัสดุ19 มิย. 66  [ view : 574 ]

  เรื่องร้องเรียน สสจ.เชียงใหม่

  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 15 ตค. 62  [ view : 1,824 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 09 กย. 62  [ view : 1,694 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 สค. 62  [ view : 1,641 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 08 กค. 62  [ view : 1,668 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 06 มิย. 62  [ view : 1,723 ]
  ผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน กลุ่มงานประกันส....        งานประกันสุขภาพ 23 พค. 62  [ view : 1,676 ]

  รายงานลูกหนี้เงินยืม

  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กันยายน 2565....        นงคราญ ทองสุข14 พย. 65  [ view : 1,795 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 25....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 1,730 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน มกราคม 2565....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์04 พค. 65  [ view : 1,754 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ธันวาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์25 มีค. 65  [ view : 1,705 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน พฤศจิกายน 256....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์11 กพ. 65  [ view : 1,686 ]
  รายงานลูกหนี้เงินยืม ประจำเดือน ตุลาคม 2564....        นวรัตน์ กิตติวินิชนันท์30 ธค. 64  [ view : 1,703 ]

  งบทดลองประจำเดือน สสจ.เชียงใหม่

  งบทดลอง สิงหาคม 2566....        ลักขณา คำปวน13 กย. 66  [ view : 82 ]
  งบทดลอง กรกฎาคม 2566....        ลักขณา คำปวน16 สค. 66  [ view : 184 ]
  งบทดลอง มิถุนายน 2566....        ลักขณา คำปวน12 กค. 66  [ view : 271 ]
  งบทดลอง พฤษภาคม 2566....        ลักขณา คำปวน13 มิย. 66  [ view : 420 ]
  งบทดลอง เมษายน 2566        ลักขณา คำปวน23 พค. 66  [ view : 419 ]
  งบทดลอง มีค.66        ลักขณา คำปวน12 เมย. 66  [ view : 617 ]

  ข่าวสารตามกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่

  ประชาสัมพันธ์รายชื่อเมืองที่กำลังพัฒนาซึ่งตั้งอยู่ในภูมิภาคแ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กย. 66  [ view : 75 ]
  ประชาสัมพันธ์เชิญชวนข้าราชการ บุคลากรในหน่วยงาน และผู้ที่สนใ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :21 กย. 66  [ view : 176 ]
  ประชาสัมพันธ์ โครงการ Auqust Series 2023 ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :24 กค. 66  [ view : 290 ]
  เอกสารการจ่ายค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุข กรณีการให้บริการ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :27 กพ. 66  [ view : 2196 ]
  แนวทางการปฏิบัติราชการอิเล็กทรอนิกส์....        ผู้ดูแลระบบ  :05 มค. 66  [ view : 1765 ]
  เอกสารประชุมเตรียมความพร้อม covid vaccine ....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 มค. 64  [ view : 1816 ]
  ขอเชิญเข้าร่วมเยี่ยมชมศูนย์ "Thailand 5G Ecosystem Innovatio....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :29 ตค. 63  [ view : 1718 ]
  ขอเชิญร่วมงาน Thailand Smart City Week 2020....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :16 ตค. 63  [ view : 1737 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :10 สค. 63  [ view : 1717 ]
  รายงานการประชุมคณะทำงานด้านการพัฒนาระบบสารสนเทศสาธารณสุข ระด....        นางสาววัชรา ผู้ผ่อง  :04 มีค. 63  [ view : 1727 ]
  ใบสมัครสมาชิกสมาคมแม่บ้านสาธารณสุข สาขาจังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :27 สค. 66  [ view : 277 ]
  ขอเชิญเสนอชื่อบุคคล/หน่วยงาน เข้าร่วมการประกวดตันแบบสร้างสริ....        นางคณิตา กาวงศ์  :10 สค. 66  [ view : 303 ]
  เอกสารการประชุมวันที่ 7 กรกฎาคม 2566....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :14 กค. 66  [ view : 415 ]
  โปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก (ใหม่)....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :28 มิย. 66  [ view : 447 ]
  พิธีเปิดการอบรมโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไ....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :09 พค. 66  [ view : 646 ]
  VDO การตรวจพัฒนาการตามช่วงวัย....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :03 มีค. 66  [ view : 1835 ]
  เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2566....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :19 กพ. 66  [ view : 1829 ]
  เอกสารประกอบการประชุมงานวัยเรียน2565....        นางนุชสาคร เขมะศิริ  :30 มค. 65  [ view : 1792 ]
  ตัวชี้วัดงานอนามัยแม่และเด็ก....        นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์  :10 มค. 66  [ view : 2310 ]
  โปรแกรมประเมินมาตรฐานงานอนามัยแม่และเด็ก....        นางทิวาพร ผลวัฒนะ  :09 มค. 66  [ view : 2003 ]
  ไฟล์รายงานข้อมูล IMC ปีงบประมาณ 2566....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :15 กย. 66  [ view : 128 ]
  คู่มือโปรแกรมติดตามและให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยในพระราชานุเครา....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :17 สค. 66  [ view : 296 ]
  การประชุมวิชาการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นำเสนอผลงานเด่นและนวัต....        นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์  :09 สค. 66  [ view : 1350 ]
  ประกาศจังหวัดเชียงใหม่แต่งตั้งคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมร....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :18 กค. 66  [ view : 339 ]
  การประชุมคณะกรรมการดูแลผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ พระราชาน....        นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์  :01 มิย. 66  [ view : 514 ]
  การประชุมคณะทำงานพัฒนาระบบส่งต่อผู้ป่วย จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์  :31 พค. 66  [ view : 531 ]
  เอกสารรายงานการดำเนินงาน IMC และ ไตรมาส 1-3....        นางทิพมาศ ไชยชนะ  :15 พค. 66  [ view : 585 ]
  การประชุมประเมินผลการใช้โปรแกรม CM-HIS และ Speedy Tele ในการ....        นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์  :12 เมย. 66  [ view : 1249 ]
  คู่มือการดำเนินงานผู้ป่วยในพระบรมราชานุเคราะห์ฯ จ.เชียงใหม่....        นางรสสุคนธ์ วงค์แสนคำ  :12 เมย. 66  [ view : 748 ]
  คำสั่งคณะกรรมการService Planจังหวัดเชียงใหม่ ปี2566....        นางสุทิชา นากสุก  :01 มีค. 66  [ view : 1855 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวาระสมัชชาสุขภาพ เรื่องระบบสุขภาวะจิ....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :28 กย. 66  [ view : 48 ]
  การประชุมวิชาการการยกระดับศักยภาพบริการ สู่ความมั่นคงด้านสุ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :19 กย. 66  [ view : 142 ]
  การเยี่ยมสำรวจเพื่อประเมินสถานศึกษาต้นแบบปลอดบุหรี่และเครื่อ....        นางญาณี ศิริวรรณ์  :29 สค. 66  [ view : 220 ]
  การประชุมคณะกรรมการพัฒนาวาระสมัชชาสุขภาพ ....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :23 สค. 66  [ view : 245 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service ....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :21 สค. 66  [ view : 332 ]
  ประชุมคณะอนุกรรมการประสานงานเพื่อการบังคับใช้กฎหมายว่าด้วยสุ....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :10 กค. 66  [ view : 401 ]
  ประชุมการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service Plan) สาขาสุขภาพจิต ....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :29 มิย. 66  [ view : 709 ]
  การพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (Service plan) สาขายาและสารเสพติด....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :16 มิย. 66  [ view : 591 ]
  ประชุมการพัฒนาระบบข้อมูลเพื่อป้องกันปัญหาการฆ่าตัวตาย จังหวั....        นางพรทิวา กิจมานะทรัพย์  :08 มิย. 66  [ view : 540 ]
  การประชุมเชิงปฏิบัติการ “การดูแลผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดที่มีค....        นายเกรียงไกร ยอดเรือน  :29 พค. 66  [ view : 662 ]
  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานสำนักงานพระพุท....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :28 กย. 66  [ view : 33 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพถวายผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๖....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :28 กย. 66  [ view : 42 ]
  ขอรับการอนุเคราะห์โอนรถตู้โอยสารเพื่อกิจกรรมสาธารณประโยชน์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :28 กย. 66  [ view : 42 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสาธารณสุขสามัคคี....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :27 กย. 66  [ view : 36 ]
  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี ๒๕๖๖....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :27 กย. 66  [ view : 35 ]
  ขอความอนุเคราะห์ในการประชาสัมพันธ์เพื่อให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกั....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :27 กย. 66  [ view : 39 ]
  ขอเชิญร่วมอนุโมทนาในการถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี ๒๕๖๖....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :25 กย. 66  [ view : 60 ]
  กรมหม่อนไหมแจ้งช่องทางติดต่อราชการทางอิเล็กทรอนิกส์....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :25 กย. 66  [ view : 62 ]
  ขอความร่วมมือเผยแพร่ประชาสัมพันธ์การจำหน่ายเหรียญที่ละลึกเนื....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :25 กย. 66  [ view : 58 ]
  ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดกฐินสามัคคี ประจำปี ๒๕๖๖ มหาวิทยาลัย....        นางทองใบ ไชยวุฒิ  :21 กย. 66  [ view : 79 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์จังหวัดเชียงใหม่ปีงบประมาณ2567....        นายพิรุณ อินตา  :21 กย. 66  [ view : 244 ]
  ผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2567....        นายพิรุณ อินตา  :21 สค. 66  [ view : 1190 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี2567....        นายพิรุณ อินตา  :04 สค. 66  [ view : 553 ]
  การสืบราคายาปีงบประมาณ2567....        นายพิรุณ อินตา  :11 กค. 66  [ view : 1423 ]
  ประกาศสืบราคาวัสดุการแพทย์ปีงบประมาณ2567....        นายพิรุณ อินตา  :11 กค. 66  [ view : 1085 ]
  กระบวนการควบคุมและกำกับตามประเด็นITA สำนักงานสาธารณสุขจังหวั....        นายพิรุณ อินตา  :14 มีค. 66  [ view : 1872 ]
  ผลการสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี25....        นายพิรุณ อินตา  :15 พย. 65  [ view : 2113 ]
  แจ้งผลการสืบราคาวัสดุการแพทย์ปี2566....        นายพิรุณ อินตา  :21 ตค. 65  [ view : 2331 ]
  แจ้งผลการสืบราคายาร่วมจังหวัดเชียงใหม่ปี2566....        นายพิรุณ อินตา  :06 ตค. 65  [ view : 2439 ]
  การสืบราคาวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ร่วมปีงบประมาณ2566....        นายพิรุณ อินตา  :04 ตค. 65  [ view : 1784 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชีย....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :27 กย. 66  [ view : 125 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :06 กย. 66  [ view : 464 ]
  เอกสารประกอบการประชุมสรุปตรวจราชการกระทรวงสาธารณสุข ประจำปีง....        MissPhraeophan Punchaidee  :11 กย. 66  [ view : 244 ]
  รายงาน Report การตรวจราชการรายเขตสุขภาพที่ 1 (รอบที่ 2 ปี 25....        MissPhraeophan Punchaidee  :08 กย. 66  [ view : 198 ]
  รายงานข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการฯ (แบบรายงาน ตก....        MissPhraeophan Punchaidee  :01 กย. 66  [ view : 232 ]
  รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชีย....        นางสาวอัญชิสา บางเขียว  :29 สค. 66  [ view : 298 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :10 สค. 66  [ view : 435 ]
  เอกสารประกอบการประชุมสรุปผลการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ....        MissPhraeophan Punchaidee  :13 สค. 66  [ view : 344 ]
  ข้อสั่งการและข้อเสนอแนะจากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ ร....        MissPhraeophan Punchaidee  :06 กค. 66  [ view : 599 ]
  รายงานการประชุมและข้อสั่งการจากการประชุมคณะกรรมการวางแผนและป....        MissWanthana Tanaset  :29 มิย. 66  [ view : 803 ]
  ส่งข้อมูลเรียกเก็บต่างด้าว ปีงบประมาณ 2566 เดือนส.ค. 66....        งานประกันสุขภาพ  :27 กย. 66  [ view : 55 ]
  ข้อมูล Update การขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าวประจำเดือนสิงหาคม2....        งานประกันสุขภาพ  :13 กย. 66  [ view : 117 ]
  ส่งข้อมูลการรับและการใช้จ่ายเงินงบประมาณงบเงินอุดหนุน ประเภท....        งานประกันสุขภาพ  :22 กย. 66  [ view : 87 ]
  ข้อมูลการเรียกเก็บค่าบริการทางการแพทย์ Claim_refer 0866และ C....        งานประกันสุขภาพ  :18 กย. 66  [ view : 120 ]
  ข้อมูล Update บุคคลผู้มีปัญหาและสถานะและสิทธิ โปรแกรม Claim_....        งานประกันสุขภาพ  :13 กย. 66  [ view : 120 ]
  ไฟล์ Update วันหมดอายุบัตรประกันสุขภาพแรงงานต่างด้าว....        งานประกันสุขภาพ  :13 กย. 66  [ view : 101 ]
  แจ้งข้อมูลการเรียกเก็บ CT/MRI/Angiogram เดือนสิงหาคม 2566....        งานประกันสุขภาพ  :13 กย. 66  [ view : 123 ]
  แจ้งการโอนเงินชดเชย(PP)ต่างด้าว ครั้งที่ 9/2566 เดือนมิถุนาย....        งานประกันสุขภาพ  :07 กย. 66  [ view : 180 ]
  ข้อมูลเรียกเก็บฯ สถาบันเด็กราชนครินทร์ เดือน กค66....        งานประกันสุขภาพ  :07 กย. 66  [ view : 184 ]
  ข้อมูล CT/MRI/Angiogram มหาราชนครเชียงใหม่ ปีงบ 62-65....        งานประกันสุขภาพ  :01 กย. 66  [ view : 180 ]
  การขอรับหนังสือรับรองสิทธิในบาเหน็จตกทอดเพื่อใช้เป็นหลักทรัพ....        -ทรัพยากร -  :15 กย. 66  [ view : 155 ]
  แบบฟอร์มลาออกข้าราชการ สสจ.เชียงใหม่ อัพเดท 150966....        -ทรัพยากร -  :15 กย. 66  [ view : 186 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล....        -ทรัพยากร -  :06 กย. 66  [ view : 773 ]
  รายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล....        -ทรัพยากร -  :22 สค. 66  [ view : 946 ]
  แบบรายงานผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมร....        -ทรัพยากร -  :21 สค. 66  [ view : 308 ]
  แนวทางการส่งประเมินผลงาน ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ เ....        -ทรัพยากร -  :04 สค. 66  [ view : 579 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินบุคคล (42 ราย)....        -ทรัพยากร -  :26 กค. 66  [ view : 973 ]
  แนวทางการทำผลงาน สายงานพยาบาลศาสตร์ชำนาญการพิเศษ เขตที่ 1....        -ทรัพยากร -  :14 กค. 66  [ view : 471 ]
  แบบฟอร์ม การประเมินบุคคล และผลงาน ระดับควบ....        -ทรัพยากร -  :20 เมย. 65  [ view : 2346 ]
  หน้งสือแจ้งแนวทางการแต่งตั้งในระหว่างลา....        -ทรัพยากร -  :13 กค. 66  [ view : 418 ]
  ประชุมชี้เเจงระบบการจัดบริการ HIV Self Test Free....        นางสาวภัสสรา ซาลิซส์  :25 กค. 66  [ view : 328 ]
  โครงการควบคุมโรคหนอนพยาธิในนักเรียนและเยาวชนในถิ่นทุรกันดาร....        นายทศพล จีโน  :28 ธค. 65  [ view : 1856 ]
  โครงการปลอดพยาธิใบไม้ตับและมะเร็งท่อน้ำดี เพื่อคนไทยสุขภาพดี....        นายทศพล จีโน  :28 ธค. 65  [ view : 1888 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 46 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 1897 ]
  ขอส่งรายงาน R506 สถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 45 ปี 2565....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :15 พย. 65  [ view : 1758 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 44....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 1846 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 43....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 1728 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 42....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 1749 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 41....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 1728 ]
  รายงานสถานการณ์โรคสัปดาห์ที่ 40....        นายชัยวัฒน์ ใจหมั่น  :02 พย. 65  [ view : 1834 ]
  ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการเรี่ยไรของหน่วยงานของรัฐ พ....        กลุ่มกฎหมาย  :28 มิย. 66  [ view : 359 ]
  การประกาศเจตนารมณ์ "สุจริต โปร่งใส จังหวัดเชียงใหม่ใสสะอาด 2....        กลุ่มกฎหมาย  :20 กพ. 66  [ view : 1831 ]
  แจ้งช่องทางการตอบแบบวัดการรับรู้ในการประเมิน ITA สำหรับผู้มี....        กลุ่มกฎหมาย  :17 กพ. 66  [ view : 1851 ]
  แนวทางปฏิบัติการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใดของกระทรว....        กลุ่มกฎหมาย  :26 มค. 66  [ view : 1764 ]
  หลักเกณฑ์และวิธีการเสริมสร้างและพัฒนาให้ผู้อยู่ใต้บังคับบัญช....        กลุ่มกฎหมาย  :06 มค. 66  [ view : 1797 ]
  ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์คิวอาร์โค้ดการแจ้งเบาะแสการทุจริตข....        กลุ่มกฎหมาย  :08 ธค. 65  [ view : 1738 ]
  การอบรมระบบการเรียนรู้ออนไลน์ภายใต้โครงการเสริมสร้างประสิทธิ....        กลุ่มกฎหมาย  :08 ธค. 65  [ view : 1919 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :31 ตค. 65  [ view : 1798 ]
  การมอบอำนาจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ....        กลุ่มกฎหมาย  :25 ตค. 65  [ view : 1824 ]
  ขอเชิญบุคลากรด้านสาธารณสุขเข้าร่วมโครงการอบรมเรื่อง กฎหมายแล....        กลุ่มกฎหมาย  :19 เมย. 65  [ view : 1828 ]
  ประกาศรายชื่อผู้ผ่านเข้าอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยทั....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 สค. 66  [ view : 610 ]
  ขอเลื่อนการประกาศผลการคัดเลือกและการรายงานตัวนักเรียนผู้ช่วย....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 สค. 66  [ view : 410 ]
  ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์ผู้ช่วยทันตแพ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :04 สค. 66  [ view : 947 ]
  ประชุมวางแผนการจัดระบบการให้บริการทันตกรรม....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :23 กพ. 66  [ view : 1963 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 5/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :19 เมย. 65  [ view : 1929 ]
  เอกสารประกอบการประชุมวิชาการ การบริการทันตกรรมวิถีใหม่สำหรับ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :30 มีค. 65  [ view : 1801 ]
  เอกสารประกอบการประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนากลไกลการจัดบริการ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :18 มีค. 65  [ view : 1786 ]
  เอกสารปรกอบการประชุมทันตบุคลากร ครั้งที่ 4/2564 ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :09 มีค. 65  [ view : 1796 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงการดำเนินงาน “โครงการยิ้มสวย เสียงใส” จ....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :10 มีค. 65  [ view : 1796 ]
  กิจกรรมรณรงค์ "ฟันสะอาด เหงือกแข็งแรง" ปี 2565....        นางวันเพ็ญ คำวัง  :21 กพ. 65  [ view : 1979 ]
  ลงทะเบียนอบรมการขออนุญาตสมุนไพรควบคุม (กัญชา) ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :02 ธค. 65  [ view : 2019 ]
  การขึ้นทะเบียนหน่วยบริการเพื่อรับชดเชยค่าบริการแพทย์แผนไทย ป....        นางวิสุดา เนวิลัย  :17 สค. 63  [ view : 1861 ]
  เอกสารประกอบการอบรมหลักสูตรการใช้กัญชาทางการแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 พค. 62  [ view : 1710 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 1779 ]
  รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเข้ารับการอบรมหลักสูตรการใช้ทางการแพ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :22 พค. 62  [ view : 1760 ]
  เอกสารประกอบการประชุมหัวหน้างาน/ผู้รับผิดชอบงานการแพทย์แผนไท....        นางวิสุดา เนวิลัย  :07 ธค. 61  [ view : 1783 ]
  คู่มือสำหรับผู้บริหาร/ผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :04 ธค. 61  [ view : 1782 ]
  แนวทางการบูรณาการพัฒนาระบบบริการสุขภาพ สาขาการแพทย์แผนไทยและ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 1732 ]
  ประชาสัมพันธ์ อบรมหลักสูตร “ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330 ชั่วโมง” ....        นางวิสุดา เนวิลัย  :24 สค. 61  [ view : 1803 ]
  ข้อมูลบุคลากรด้านแพทย์แผนไทย....        นางวิสุดา เนวิลัย  :26 เมย. 61  [ view : 1953 ]
  คู่มือการดำเนินงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขน....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :22 ธค. 64  [ view : 1819 ]
  คำแนะนำการระบายอากาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไว....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :03 พย. 64  [ view : 1795 ]
  ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโ....        นางพรทิพย์ มธุรวาทิน  :13 เมย. 64  [ view : 1785 ]
  วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 1814 ]
  แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ....        นายสุรศักดิ์ สิทธิผล  :31 มีค. 64  [ view : 1793 ]
  แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :10 พย. 63  [ view : 1759 ]
  คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม....        นางปริศนา สุวรรณโชติ  :01 เมย. 63  [ view : 1743 ]
  หมอกควันภาคเหนือวันนี้....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1753 ]
  อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1751 ]
  พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่....        นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน  :14 มีค. 61  [ view : 1708 ]
  การดำเนินงานป้องกันการบาดเจ็บจากการจราจรทางถนน และการกำหนดค่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 เมย. 61  [ view : 1828 ]
  เอกสารการประชุมชี้แจงนโยบายงานสุขภาพภาคประชาชนประจำปี 2561....        กลุ่มกฎหมาย  :08 มีค. 61  [ view : 1735 ]
  สสจ.เชียงใหม่ ส่งมอบมอบ “พระพุทธสิหิงค์ (จำลอง)”พระสำคัญประจ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :23 มีค. 66  [ view : 693 ]
  สสจ.เชียงใหม่ อัญเชิญ "พระพุทธสิหิงค์" พระสำคัญประจำจังหวัดเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :23 มีค. 66  [ view : 900 ]
  ชายวัย 62 ปี ถูกต้นไม้ล้มทับขา กระดูกหักทิ่มทะลุ มีแผลเปิดขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :16 กพ. 66  [ view : 1886 ]
  สสจ.ชม เตือนประชาชนป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ จากภัยฝุ่นละอองขน....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 1861 ]
  สสจ.เชียงใหม่ เตือนประชาชนหลีกเลี่ยงทำกิจกรรมกลางแดดจัดเป็นเ....        นางสาวพิมพ์สิริ จินาจันทร์  :18 มีค. 65  [ view : 1739 ]
  ขอสนับสนุนโครงกาารผลิตหนังสือระบบเดซี....        นางสาวประภัสสร เรือนคำ  :05 พย. 61  [ view : 1786 ]
  สสจ.ชม. เตือน "พิษสุนัขบ้า...ไม่มียารักษา แต่ว่าป้องกันได้"....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :04 เมย. 61  [ view : 1714 ]
  สสจ.ชม. แนะนำประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1712 ]
  สสจ.ชม. ย้ำเตือนประชาชนดูแลสุขภาพช่วงสภาวะหมอกควัน หลังปริมา....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :19 มีค. 61  [ view : 1730 ]
  สูจิบัตรการแข่งขันกีฬาสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ 2561....        นางสาวภาพิมล ชมภูมิ่ง  :06 กพ. 61  [ view : 1766 ]
  พิธีมอบโล่/เกียรติบัตรรางวัลเชิดชูเกียรติทีมในระดับอำเภอและต....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :30 พย. 64  [ view : 1838 ]
  ขอเชิญประชาสัมพันธ์ส่งผลงานวิชาการเข้าประกวดและส่งผลงาน เรื่....        งานอุบัติเหตุและบริการแพทย์ฉุกเฉิน กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ  :09 มิย. 64  [ view : 1756 ]
  การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรตรวจจอประสาทตาและเท้าผู้ป่วยเบาหวา....        นายศุภฤกษ์ โนสุ  :30 มีค. 64  [ view : 1797 ]
  คู่มือการบริหารค่าใช้จ่ายบริการ ควบคุม ป้องกัน รักษาโรคเรื้อ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :26 มิย. 63  [ view : 1757 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1844 ]
  ประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาบุคลากรเพื่อช่วยเหลือดูแลผู้มีปั....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :31 มค. 63  [ view : 1717 ]
  แนวทางการดำเนินงานป้องกัน ควบคุมโรคไม่ติดต่อและการบาดเจ็บ ปี....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1829 ]
  โปรแกรมป้องกันโรคเบาหวานในชุมชน....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1783 ]
  หลักสูตรการอบรมมาตรฐานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านเรื่องก....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :13 ธค. 62  [ view : 1788 ]
  รูปแบบบริการป้องกันควบคุมเบาหวาน ความดันดลหิตสุงใน NCD คลินิ....        นางนันท์ลภัส ขันตี  :04 ธค. 62  [ view : 1769 ]