ภาพกิจกรรมสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่  

1 2 3 4 5 6 7 Next
 
 1. ประชาสัมพันธ์ SDG Summit (รู้ไหมว่าเราทุกคนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงได้ ผ่านการร่วมมือกันของทุกภาคส่วน!)  
  #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030! โลกของเราจะบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (SDGs) ได้ ต้องอาศัยความร่วมมือจากทุกภาคส่วน
      ณ วันที่ : 29 กย. 66   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]   view : 23
 
 
 2. ประชาสัมพันธ์ SDG Summit (ร่วมสังคมแห่งความปรองดอง เคารพความแตกต่าง สร้างสังคมที่มั่นคงและมีความสุข)  
  #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030! #กระทรวงมหาดไทย ได้เล็งเห็นความสำคัญของการส่งเสริมความสามัคคี สร้างความปรองดอง บนพื้นฐาน
      ณ วันที่ : 29 กย. 66   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]   view : 26
 
 
 3. พิธีมอบวุฒิบัตรผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด ในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด รูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model  
  วันที่ 27 กันยายน 2566 นายแพทย์จตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานปิดการอบรม และมอบวุฒิบัตรแก่ผู้ผ่านการอบรมหลักสูตรการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติด
      ณ วันที่ : 28 กย. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 39
 
 
 4. ประชาสัมพันธ์ SDG Summit (รู้หรือไม่? โลกได้เข้าสู่ “ภาวะโลกเดือด” หลังเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาเป็นเดือนที่ร้อนที่สุดเป็นประวัติการณ์)  
  #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030! #กระทรวงมหาดไทย ได้ร่วมขับเคลื่อนแก้ปัญหาภาวะโลกร้อน เร่งแก้ไขผลกระทบที่เกิดจากการเปลี่ย
      ณ วันที่ : 28 กย. 66   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]   view : 31
 
 
 5. ประชาสัมพันธ์ SDG Summit (อาหารคือจุดเริ่มต้นของชีวิตปลูกผักกินเอง สร้างความมั่นคง มั่งคั่ง อย่างยั่งยืน)  
  #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030! #กระทรวงมหาดไทย น้อมนำพระราชดำริกรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ขับเคลื่อนโ
      ณ วันที่ : 28 กย. 66   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]   view : 24
 
 
 6. ประชาสัมพันธ์ SDG Summit (มุ่งแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนในทุกระดับ ขจัดความยากจนในทุกพื้นที่)  
  #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อนเป้าหมาย SDGs ทั้ง 17 ข้อ เพื่อบรรลุ SDGs ภายในปี 2030! #กระทรวงมหาดไทย ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อน SDGs โดยในมิติของผู้คนด้วยการขับเคลื่อนกา
      ณ วันที่ : 27 กย. 66   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]   view : 35
 
 
 7. ประชาสัมพันธ์ SDG Summit (ทุกอย่างมีเดดไลน์… SDGs เองก็เช่นกัน )  
  #76จังหวัด76คำมั่นสัญญา กระทรวงมหาดไทยร่วมขับเคลื่อน SDGs เพื่อบรรลุ 17 หมุดหมาย ภายในปี 2030! Sustainable Development Goals (SDGs) หรือเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของ UN คือแนวทางการพัฒนาที่ประเท
      ณ วันที่ : 27 กย. 66   โดย : นางสาววัชรา ผู้ผ่อง [สสจ.เชียงใหม่ : งานข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศ]   view : 27
 
 
 8. นิเทศติดตามเยี่ยมเสริมพลัง MCH Board เขตสุขภาพที่ 1   
  วันที่ 26 กันยายน 2566 นายแพทย์สุธิต คุณประดิษฐ์ ประธานคณะกรรมการพัฒนาอนามัยแม่และเด็กเขตสุขภาพที่ 1 พร้อมด้วย นายแพทย์สุรพันธ์ แสงสว่าง รองผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ 1 เชียงใหม่ และคณะนิเทศติดตามเยี่ย
      ณ วันที่ : 26 กย. 66   โดย : นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพ]   view : 83
 
 
 9. การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติดรูปแบบชุมชนบำบัดและ FAST Model  
  วันที่ 20 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับโรงพยาบาลธัญญารักษ์เชียงใหม่ จัดการอบรม “การพัฒนาศักยภาพบุคลากร ผู้บำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในสถานฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด ร
      ณ วันที่ : 23 กย. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 68
 
 
 10. ประชุมชี้แจงผลการดำเนินงานและสร้างความเข้าใจร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ภาคีระดับจังหวัด Harm Reduction In PWID  
  วันนี้ (21 กันยายน 2566) สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ ร่วมกับเครือข่าย อาทิ ศูนย์ลดอันตรายจากยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ มูลนิธิรักษ์ไทย ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ ปปส.เชียงใหม่
      ณ วันที่ : 21 กย. 66   โดย : นางสาวภัสสรา ซาลิซส์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานควบคุมโรคติดต่อ]   view : 63
 
 
 11. การประชุมวิชาการการยกระดับศักยภาพบริการ สู่ความมั่นคงด้านสุขภาพ  
  วันที่ 18 กันยายน 2566 กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด ร่วมกับกลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จัดการประชุมวิชาการการยกระดับศักยภาพบริการ สู่ความมั่นคงด้านสุขภาพ โดยมีวัตถุประ
      ณ วันที่ : 20 กย. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 130
 
 
 12. ประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการหรือทายาทจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/66  
  วันที่ 8 กันยายน 2566 กลุ่มงานประกันสุขภาพ ได้จัดประชุมคณะอนุกรรมการ พิจารณาวินิจฉัยคำร้องขอรับเงินช่วยเหลือเบื้องต้นของผู้รับบริการหรือทายาทจังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 6/66 โดยมีนายแพทย์ศิริพจน์ ศรีบัณ
      ณ วันที่ : 11 กย. 66   โดย : งานประกันสุขภาพ  [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานประกันสุขภาพ]   view : 137
 
 
 13. การประชุมคณะกรรมการ Service plan สาขา Intermediate care, Long term care และ Palliative care   
  วันที่ 8 กันยายน 2566 สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ โดยกลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ ได้จัดประชุมคณะกรรมการ Service plan สาขา Intermediate care, Long term care และ Palliative care ณ ห้องประช
      ณ วันที่ : 08 กย. 66   โดย : นางสาวณัฐนันท์ สิริสิงหรัชช์ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานพัฒนาคุณภาพและรูปแบบบริการ]   view : 130
 
 
 14. พิจารณาบำเหน็จความชอบผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติด จังหวัดเชียงใหม่  
  วันที่ 1 กันยายน 2566 นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นางพัชรากาญจน์ คงทวีพันธ์ รองนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาบำเหน็จความชอบ
      ณ วันที่ : 02 กย. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 246
 
 
 15. การประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติด “มินิธัญญารักษ์”  
  วันที่ ๑๖ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายจตุชัย มณีรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ มอบหมายให้ นายเกรียงไกร ยอดเรือน หัวหน้ากลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด เข้าร่วมการประชุมหารือแนวทางการดำเนินงานด้านยาเสพติด "ม
      ณ วันที่ : 16 สค. 66   แก้ไขล่าสุด วันที่ : 02 กย. 66   โดย : นายเกรียงไกร ยอดเรือน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานสุขภาพจิตและยาเสพติด]   view : 107
 

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]