ข่าวสารจากกลุ่มงานสสจ.เชียงใหม่ [กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]

 1. คู่มือการดำเนินงาน ด้านการแพทย์และสาธารณสุข กรณี ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ปี 2565         view : 2,130
      ณ วันที่ : 22 ธค. 64   โดย : นายสุรศักดิ์ สิทธิผล [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 2. คำแนะนำการระบายอากาศเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)         view : 2,087
      ณ วันที่ : 03 พย. 64   โดย : นายสุรศักดิ์ สิทธิผล [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 3. ข้อแนะนำแนวปฏิบัติกำรป้องกันและควบคุมโรคติดเชื้อ กรณี โรคโคโรนำไวรัสสำยพันธุ์ใหม่2019 (Novel Corona virus: nCoV)         view : 2,073
      ณ วันที่ : 13 เมย. 64   โดย : นางพรทิพย์ มธุรวาทิน [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 4. วิธีติดต้ังมุ้งปลอดฝุ่น         view : 2,103
      ณ วันที่ : 31 มีค. 64   โดย : นายสุรศักดิ์ สิทธิผล [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 5. แนวทางการทำห้องปลอดฝุ่นสำหรับบ้านเรือนและอาคารสาธารณะ         view : 2,059
      ณ วันที่ : 31 มีค. 64   โดย : นายสุรศักดิ์ สิทธิผล [สสจ.เชียงใหม่ : งานสุขาภิบาลอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 6. แนวทางการจัดทำ Safety Zone พื้นที่ปลอดฝุ่น         view : 2,034
      ณ วันที่ : 10 พย. 63   โดย : นางปริศนา สุวรรณโชติ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 7. คู่มือมาตรการแนวทางในการดูแลด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม         view : 2,027
      ณ วันที่ : 01 เมย. 63   โดย : นางปริศนา สุวรรณโชติ [สสจ.เชียงใหม่ : กลุ่มงานอนามัยสิ่งแวดล้อม]
 8. หมอกควันภาคเหนือวันนี้         view : 2,068
      ณ วันที่ : 14 มีค. 61   โดย : นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน [สสจ.เชียงใหม่ : งานกิจการพิเศษ]
 9. อากาศบ้านเฮา..เชียงใหม่ (แนวโน้มสถานการณ์หมอกควัน)         view : 2,022
      ณ วันที่ : 14 มีค. 61   โดย : นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน [สสจ.เชียงใหม่ : งานกิจการพิเศษ]
 10. พื้นที่เสี่ยงต่อการเผาไหม้ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่         view : 1,985
      ณ วันที่ : 14 มีค. 61   โดย : นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน [สสจ.เชียงใหม่ : งานกิจการพิเศษ]
 11. การจัดการไฟป่าในจังหวัดเชียงใหม่         view : 1,308
      ณ วันที่ : 14 มีค. 61   โดย : นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน [สสจ.เชียงใหม่ : งานกิจการพิเศษ]
 12. ฝุ่นละออง คุณภาพอากาศ การดูแลสุขภาพ         view : 1,283
      ณ วันที่ : 14 มีค. 61   โดย : นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน [สสจ.เชียงใหม่ : งานกิจการพิเศษ]
 13. อากาศบ้านเฮา         view : 1,286
      ณ วันที่ : 14 มีค. 61   โดย : นางสาวอรชภา วงศ์ทาวิน [สสจ.เชียงใหม่ : งานกิจการพิเศษ]

Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]