การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาคุณภาพงานทารกแรกเกิดและเด็กปฐมวัย จังหวัดเชียงใหม่
 
      วันที่ 21 ธันวาคม 2565 
เอกสารดาวน์โหลด
        รายงานโรงเรียน  [158 Kb]
        การแปลผล PDDSQ ช่วงอายุ 4-18 ปี  [318 Kb]
        การแปลผล PDDSQ ช่วงอำยุ 1-4 ปี (12 เดือน-47 เดือน)  [312 Kb]
        PDDSQ ช่วงอายุ 4-18 ปี  [216 Kb]
        แบบประเมินพฤติกรรม SNAP-IV (Short Form)  [65 Kb]
        ข้อมูลผลงาน TEDA4I ย้อนหลัง 3 ปี  [431 Kb]
        พัฒนาการเด็กปฐมวัย สสจ. เชียงใหม่  [7,551 Kb]
        แนวทางการดาเนินงานทารกแรกเกิด จังหวัดเชียงใหม่  [3,710 Kb]
        ประชุมพัฒนางานเด็กปฐมวัย 2566 ครั้งที่ 1  [3,727 Kb]
 
ณ วันที่ : 22 ธค. 65 เวลา 15:18 น.  โดย :  นางสาวพัชราภรณ์ สิทธิวงค์ [สสจ.เชียงใหม่ : ส่งเสริมสุขภาพ]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]