บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) จากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 1 รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดเชียงใหม่) และแบบรายงานผลของผู้นิเทศ (แยกรายประเด็น)
 
      บทสรุปผู้บริหาร (Executive Summary) 
จากการตรวจราชการและนิเทศงานกรณีปกติ เขตสุขภาพที่ 1 
รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 (จังหวัดเชียงใหม่)
และแบบรายงานผลของผู้นิเทศ (แยกรายประเด็น)
เอกสารดาวน์โหลด
        บทสรุปสำหรับผู้บริหาร (Executive Summary) ตรก 1/2566 (รวมไฟล์)  [1,758 Kb]
        แบบรายงานผลของผู้นิเทศ (แยกรายประเด็น) 1/2566 (รวมไฟล์)  [4,735 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 1 Health for Wealth  [67 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 2.1 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (พชอ.)  [109 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 2.2 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (PCU)  [138 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 2.3 ระบบสุขภาพปฐมภูมิ (3 หมอ)  [144 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย 3.1 สาขา NEWBORN  [55 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 3 สุขภาพกลุ่มวัย 3.1 มารดาและทารก  [73 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 3. สุขภาพกลุ่มวัย 3.1.2 ประเด็น เด็กปฐมวัย  [107 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 3. การยกระดับผู้สูงอายุ 3.2.1 ประเด็นสาขา ผู้สูงอายุ (คลินิก)  [82 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 3. การยกระดับผู้สูงอายุ 3.2.3 ประเด็น Wellness  [74 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 3. การยกระดับผู้สูงอายุ 3.2.4 ประเด็น Care plan  [177 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 3. การยกระดับผู้สูงอายุ 3.2.5 ประเด็น ชมรมสูงอายุ  [74 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 3. การยกระดับผู้สูงอายุ 3.2.6 ประเด็น ฟันเทียม  [72 Kb]
        Executive Summary 4.1 ประเด็น Digital Health (ระบบข้อมูลสุขภาพและเทคโนโลยีทางการแพทย์)  [85 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 5 ความมั่นคงด้านสุขภาพ (2)  [91 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 5 ความมั่นคงด้านสุขภาพ (Covid 19) (1)  [87 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 5 ลดป่วย ลดตาย 5.1 สาขา STEMI  [70 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 5 ลดป่วย ลดตาย 5.2 สาขา Stroke  [70 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 5 ลดป่วย ลดตาย 5.3 ประเด็น NCD  [76 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 5 ลดป่วย ลดตาย 5.4.1 /5.1.2 สาขา Cancer  [70 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 5 ลดป่วย ลดตาย 5.4.3 สาขา Cancer (มะเร็งช่องปาก)  [161 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 6 องค์กรสมรรถนะสูง  [103 Kb]
        Executive Summary ประเด็นที่ 7 ปัญหาที่สำคัญระดับพื้นที่ (TB)  [90 Kb]
        3.7 วัยทำงาน อัตราการฆ่าตัวตายสำเร็จไม่เกิน 8.0 ต่อแสนประชากร  [167 Kb]
        2.3 จำนวนประชาชนคนไทย มีหมอประจำตัว 3 คน  [144 Kb]
        2.2 จำนวนการจัดตั้งหน่วยบริการปฐมภูมิและเครือข่ายหน่วยบริการปฐมภูมิ ตามพระราชบัญญัติระบบสุขภาพปฐมภูมิ พ.ศ. 2562  [138 Kb]
        2.1 ร้อยละของอำเภอผ่านเกณฑ์การประเมินการพัฒนาคุณภาพชีวิตที่มีคุณภาพ  [109 Kb]
        1.4 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ (ร้อยละผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ได้รับการส่งเสริมและได้รับการอนุญาต)  [139 Kb]
        8.1 TB  [102 Kb]
        7.2 การเงินการคลังสุขภาพ ร้อยละของการกำกับติดตามแผนการลงทุนตามนโยบายการลงทุน  [682 Kb]
        7.1 การเงินการคลังสุขภาพ ร้อยละของหน่วยบริการที่ประสบภาวะวิกฤตทางการเงิน  [682 Kb]
        6.10 ความมั่นคงด้านสุขภาพ มีแผน BCP สำหรับสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และโรงพยาบาลศูนย์โรงพยาบาลทั่วไป ที่สอดคล้องกับ operational plan  [116 Kb]
        6.9 ความมั่นคงด้านสุขภาพ มี operational plans สำหรับ 3 ภัย ที่สำคัญ โดยระบุระบบบัญชาการที่สอดคล้องกับภัยที่สำคัญทั้ง 3 ภัยไว้ด้วย  [116 Kb]
        6.8 ความมั่นคงด้านสุขภาพ มี Official document ของหน่วยงานสาธารณสุขระดับจังหวัดที่ระบุภัยที่สำคัญ อย่างน้อย 3 ภัย  [116 Kb]
        6.7 ความมั่นคงด้านสุขภาพ มีทีม CDCU ที่ผ่านการฝึกอบรมไม่น้อยกว่าอำเภอละ 3 ทีม  [116 Kb]
        6.6 ความมั่นคงด้านสุขภาพ ร้อยละของผู้บริหารระดับจังหวัดที่ผ่านการอบรมหลักสูตร ICS & EOC 100  [116 Kb]
        6.5 ความมั่นคงด้านสุขภาพ มีระบบ Situation Awareness ที่มีประสิทธิภาพ  [116 Kb]
        6.4 ความมั่นคงด้านสุขภาพ ความครอบคลุมการฉีดวัคซีน Covid-19 ในกลุ่ม 607  [66 Kb]
        6.3 ลดป่วย ลดตาย การคัดกรองมะเร็ง  [113 Kb]
        6.3 ลดป่วย ลดตาย การคัดกรองมะเร็ง (ช่องปาก)  [154 Kb]
        6.2 ลดป่วย ลดตาย (โรคหลอดเลือดสมอง)  [77 Kb]
        6.2 ลดป่วย ลดตาย (โรคหลอดเลือดสมอง) (สคร)  [134 Kb]
        6.1 ลดป่วย ลดตาย (โรคหลอดเลือดหัวใจ)   [135 Kb]
        6.1 ลดป่วย ลดตาย (โรคหลอดเลือดหัวใจ) (สคร)  [134 Kb]
        5.2 ร้อยละของจังหวัดที่ประชาชนไทยมีดิจิทัลไอดี เพื่อการเข้าถึงระบบบริการสุขภาพแบบไร้รอยต่อ  [100 Kb]
        5.1 จังหวัดที่มีบริการการแพทย์ทางไกลตามเกณฑ์ที่กำหนด  [100 Kb]
        4.6 จำนวนผู้ที่ได้รับบริการใส่ฟันเทียม รากฟันเทียม  [94 Kb]
        4.5 จำนวนชมรมผู้สูงอายุที่ดำเนินการด้านสุขภาพ  [101 Kb]
        4.4 ร้อยละของผู้สูงอายุและผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงได้รับการดูแลตาม Care Plan  [103 Kb]
        4.3 ร้อยละของผู้สูงอายุมีแผนส่งเสริมสุขภาพดี (Wellness Plan)  [101 Kb]
        4.2 ร้อยละของผู้สูงอายุที่ผ่านการคัดกรอง พบว่าเสี่ยงต่อการเกิดภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะหกล้ม และได้รับการดูแลรักษาในคลินิกผู้สูงอายุ  [118 Kb]
        4.1 ร้อยละของโรงพยาบาลที่มีคลินิกผู้สูงอายุ  [118 Kb]
        3.6 เด็กปฐมวัย ร้อยละของเด็กอายุ 3 ปี ปราศจากฟันผุ  [138 Kb]
        3.5 เด็กปฐมวัย ร้อยละของเด็กอายุ 0-5 ปี สูงดีสมส่วน  [138 Kb]
        3.3 เด็กปฐมวัย ร้อยละของเด็กปฐมวัยมีพัฒนาการสมวัย  [138 Kb]
        3.2 มารดาและทารก อัตราตายทารกแรกเกิดอายุน้อยกว่าหรือเท่ากับ 28 วัน  [116 Kb]
        3.1 มารดาและทารก อัตราส่วนการตายมารดาไทยต่อการเกิดมีชีพแสนคน  [132 Kb]
        1.3 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ ร้อยละของศูนย์เวลเนส (Wellness Center)  [162 Kb]
        1.2 การพัฒนาการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพและการแพทย์ อัตราการเพิ่มขึ้นของจำนวนสถานประกอบการด้านการท่องเที่ยวเชิงสุขภาพที่ได้รับมาตรฐานตามที่กำหนด  [263 Kb]
 
  แก้ไขล่าสุด : 22 มีค. 66 เวลา 12:08 น.  โดย :  MissPhraeophan Punchaidee [สสจ.เชียงใหม่ : ยุทธศาสตร์]
Top
Copyright 2019 © Chiangmai Provincial Public Health Office   
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ : 10 ถ.สุเทพ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ : 053-211048-50   โทรสาร : 053-211740   E-mail : [email protected]